Tko ne že­li igra­ti za In­ter, ne­ka ide!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

In­ter je u pe­tak pred­sta­vio no­vog tre­ne­ra Lu­ci­ana Spal­let­ti­ja, a ta­li­jan­ski su se me­di­ji od­mah ras­pi­sa­li o to­me ka­ko je Ta­li­ja­nu jedna od že­lja za­dr­ža­ti Iva­na Pe­ri­ši­ća. Me­đu­tim, či­ni se ka­ko je svo­jim naj­no­vi­jim iz­ja­va­ma biv­ši tre­ner Ro­me po­ru­čio hr­vat­skom re­pre­zen­ta­tiv­cu da mo­že oti­ći ako to uis­ti­nu že­li. – Ne­će­mo na­go­va­ra­ti ni­ko­ga. In­ter te­ži naj­bo­ljem, a ja sam sti­gao s ve­li­kim en­tu­zi­jaz­mom. Ako ov­dje ima lju­di ko­ji ga ne osje­ća­ju, on­da je bo­lje da idu ta­mo gdje će svoj po­sao obav­lja­ti sa smi­je­škom – re­kao je Spal­let­ti.

Ne­će­mo na­go­va­ra­ti ni­ko­ga da os­ta­ne pro­tiv svo­je vo­lje, ka­že tre­ner In­te­ra Spal­let­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.