Sin­ko­vi­ći: Ri­je­ši­te pro­blem lo­po­ča!

Gra­do­na­čel­nik Ban­dić nam je već tri pu­ta obe­ćao da će ri­je­ši­ti to na Ja­ru­nu...

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić

Do­bro nam je doš­la utr­ka na Ble­du, ali ni­je to bi­la ra­zi­na s ko­jom bi­smo u utr­ci Svjet­skog ku­pa bi­li u vr­hu, rek­li su Mar­tin i Va­lent pos­li­je po­bje­de dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net Bra­ća Sin­ko­vić, olim­pij­ski po­bjed­ni­ci u dvoj­cu na pa­ri­će, us­pješ­no su de­bi­ti­ra­li u no­voj dis­ci­pli­ni (dvo­jac bez), ali i kao po­sa­da sa svim ože­nje­nim čla­no­vi­ma. Sa­mo tje­dan da­na na­kon što se ože­nio i sta­ri­ji brat Va­lent, on i Mar­tin sla­vi­li su svo­ju pr­vu po­bje­du ot­ka­ko sva­ki kroz vo­du prov­la­či jed­no ves­lo. Do­go­di­lo se to na me­đu­na­rod­noj re­ga­ti na Bled­skom je­ze­ru, na­kon če­ga je nji­hov tre­ner Ni­ko­la Bra­lić ka­zao: – Ni­je to po­bje­da ko­ju bi­smo tre­ba­li sla­vi­ti, jer kon­ku­ren­ci­ja je bi­la lo­ši­ja, no za po­če­tak ovo­ga u što smo uš­li bi­ra­ju se tak­ve utr­ke, po mje­ri ono­ga što smo do­sad tre­nin­gom pos­ti­gli. Deč­ki su imali luf­ta da is­pro­ba­va­ju tak­ti­ku, da tra­že pra­vi za­ves­laj. Rav­no­te­žu smo po­pra­vi­li, no mo­ra­mo po­ra­di­ti još na rit­mu i du­ži­ni za­ves­la­ja. I Va­lent je bio sa­svim za­do­vo­ljan bra­to­vom i svo­jom pre­mi­je­rom u ri­men ves­la­nju. – Do­bro nam je doš­la utr­ka. Dru­ga­či­je je to ne­go tre­ning. S ob­zi­rom na to da ne­ma­mo pu­no tre­nin­ga na vi­šem tem­pu, ni­smo ni­ti oče­ki­va­li da će­mo ići naj­bo­lje mo­gu­će. Ni­je to bi­la ra­zi­na s ko­jom bi­smo u utr­ci Svjet­skog ku­pa bi­li u vr­hu. No, do pr­ve nji­ho­ve utr­ke u Svjet­skom ku­pu (Lu­cer­ne) pre­os­ta­la su još če­ti­ri tjed­na. – Sa­da će­mo na­pra­vi­ti če­ti­ri tjed­na ja­kih tre­nin­ga, da se uve­de­mo u re­gat­ni ri­tam. Ra­di­mo do­bar po­sao, a naj­bo­lje je ka­da Bra­le ide u gli­se­ru iza nas s ka­me­rom pa mo­že pra­ti­ti teh­ni­ku za­ves­la­ja. S Ble­da, Sin­ko­vi­ći su se vra­ti­li na Bo­hinj­sko je­ze­ro s ko­jim Va­lent ne skri­va odu­šev­lje­nje: – U ho­te­lu smo na pet mi­nu­ta ho­da od je­ze­ra. Pri­ro­da je to­li­ko li­je­pa da bih ra­do do­šao i kao tu­rist, no mi ov­dje tre­ni­ra­mo dva pu­ta dnev­no jer že­li­mo bi­ti što sprem­ni­ji za Lu­cer­ne. Da vi­di­mo gdje smo u od­no­su na svjet­sku kon­ku­ren­ci­ju, a svi će bi­ti ta­mo. Naj­po­volj­ni­je bi fi­nan­cij­ski bi­lo da Sin­ko­vi­ći i Bra­lić ta če­ti­ri tjed­na pro­ve­du na ja­run­skoj sta­zi, no to je još uvi­jek upit­no. – U Bo­hi­nju će­mo bi­ti do sri­je­de, a on­da će­mo po­no­vo po­ku­ša­ti ra­di­ti u Za­gre­bu. Ako nad­lež­ne služ­be ne ri­je­še pro­blem lo­po- ča, ako bu­de pre­vi­še pro­ble­ma, mo­rat će­mo oti­ći tre­ni­ra­ti ili na Bo­hinj ili na Pe­ru­ču. Gra­do­na­čel­nik nam je tri pu­ta obe­ćao da će ri­je­ši­ti taj pro­blem, ali ni­je, pa se na­dam da će shva­ti­ti ko­li­ko je to vi­tal­no pi­ta­nje za kva­li­te­tu na­šeg ra­da – naz­na­čio je Bra­lić.

Bra­ća Sin­ko­vić ju­čer su pr­vi put ves­la­li utr­ku u svo­joj no­voj dis­ci­pli­ni, sa po jed­nim ves­lom...

Tre­ner Bra­lić: Rav­no­te­žu smo po­pra­vi­li, no mo­ra­mo po­ra­di­ti još na rit­mu i du­ži­ni za­ves­la­ja...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.