Ukić: Ne­ki su igra­či NBA li­gu ko­ris­ti­li sa­mo kao iz­go­vor za neo­da­zi­va­nje re­pre­zen­ta­ci­ji

Ro­ko Le­ni Ukić iz­bor­ni­ci­ma se oda­zi­va već 15 go­di­na, čes­to i oz­li­je­đen, te mu za­to sme­ta ka­da ne­ki od­bi­ja­ju igra­ti za Hr­vat­sku

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić

He­zo­nji je se­zo­na za­vr­ši­la 15. trav­nja. Ako mu za rad na se­bi ni­su do­volj­na tri i pol mjeseca, on­da ne­će ni­ti če­ti­ri i pol, ka­že Ukić Prem­da je nje­go­vu AEK-u se­zo­na za­vr­ši­la pri­je 10-ak da­na, ka­pe­tan na­še ko­šar­ka­ške re­pre­zen­ta­ci­je Ro­ko Ukić još je u Ate­ni. Če­ka da mu klin­ci za­vr­še škol­sku go­di­nu. De­ve­to­go­diš­nja Sa­ra je pli­va­či­ca i već vr­lo oz­bilj­no tre­ni­ra, a sed­mo­go­diš­nji Lu­ka obo­ža­va ko­šar­ku pa stal­no vu­če ta­tu za ru­kav da ide s njim na igra­li­šte. – Lu­ka je lud za ko­šar­kom, pra­ti NBA fi­na­le, ci­je­li dan me ne­što pro­pi­tu­je. Dak­le, ja­bu­ka ni­je da­le­ko pa­la od sta­bla jer upra­vo je Ro­ko poz­nat kao spor­taš ko­ji svoj sport ži­vi 24 sa­ta dnev­no. Ro­ko i da­lje vr­lo po­zor­no pra­ti europ­sku i ame­rič­ku ko­šar­ka­šku sce­nu, pa bi bio za­hva­lan struč­ni ko­men­ta­tor jer, osim što poz­na­je ma­te­ri­ju, zna i uobli­či­ti svo­je mis­li. – Ka­da za­vr­šim igrač­ku ka­ri­je­ru, ne­ko vri­je­me bih mo­gao to ra­di­ti jer mi je to gušt. Gušt mu je još uvi­jek i igra­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju ko­joj se oda­zi­va već 15 go­di­na i pri­mjer je oda­nos­ti na­ci­onal­noj vr­sti za ko­ju je igrao ne­ri­jet­ko i pre­ko oz­lje­da. – Pri­je pri­lič­no so­lid­nog lje­ta 2016., ja sam po­s­ljed­nji pu­ta u re­pre­zen­ta­ci­ji bio pot­pu­no zdrav 2009. go­di­ne. Sva os­ta­la na­tje­ca­nja igrao sam na­čet od­nos­no ne­za­li­je­čen. Re­kao bih da 2014. na Svjet­skom pr­vens­tvu ni­sam ni smio igra­ti, a da sam 2013. Eu­ro­ba­sket iz­gu­rao ta­ko da sam iz Slo­ve­ni­je od­la­zio u Zagreb na injek­ci­je. One su mi ta­da po­ma­ga­le oko kro­nič­ne upa­le Ahi­lo­ve te­ti­ve, ali su mi te injek­ci­je na­ru­ši­le sta­nje te­ti­ve za kas­ni­je jer je doš­lo do mi­kro rup­tu­ra.

Već 17. se­ni­or­ska se­zo­na

Na sre­ću, na­kon svo­je 17. se­ni­or­ske se­zo­ne, Ro­ko se osje­ća do­bro. – Imao sam ul­traz­dra­vu se­zo­nu pa ni­sam pro­pus­tio ni jednu utak­mi­cu. Igrao sam pu­no, do­du­še ne na euro­li­ga­škoj ra­zi­ni kao veći dio ka­ri­je­re, ali još uvi­jek je to vi­so­ka ra­zi­na ko­šar­ke. S ob­zi­rom na to da ne osje­ćam ni­kak­vu bol u te­ti­va­ma, do­bio sam ne­ki no­vi elan. S tak­vim ela­nom do­če­kao je i aten­ski po­sjet hr­vat­skog iz­bor­ni­ka Alek­san­dra Pe­tro­vi­ća? – Bi­li smo na ve­če­ri i pro­ko­men­ti­ra­li mo­ju se­zo­nu i iz­bor­ni­ko­ve pla­no­ve. Nas­tav­lja­mo na tra­gu 2016. pri če­mu će iz­bor­nik po­ku­ša­ti pri­do­da­ti ne­ko­li­ko mla­dih igra­ča. Na­dam se da će svat­ko od njih ima­ti že­lje da po­mog­ne, da bu­de­mo za ra­zi­nu ja­či. S ob­zi­rom na to da je on igrao u NBA li­gi, za­mo­li­li smo ka­pe­ta­na da nam raz­ri­je­ši taj mis­te­rij da li NBA klub uis­ti­nu mo­že i smi­je za­bra­ni­ti svog igra­ču da igra za re­pre­zen­ta­ci­ju. – Ko­li­ko ja znam, ne mo­že, no ja sam u NBA li­gi igrao pri­je se­dam go­di­na pa ne znam je li se u tom pros­to­ru ne­što pro­mi­je­ni­lo. Ja sam, re­ci­mo, Ljet­nu li­gu na­pus­tio na­kon po­la utak­mi­ca da bih sti­gao na vri­je­me na pri­pre­me re­pre­zen­ta­ci­je. To je iz­go­vor ko­ji ja­ko do­bro zvu­či i to su ne­ki igra­či ko­ris­ti­li. Sve što NBA klub mo­že jest da ti su­ge­ri­ra da bi bi­lo bo­lje da vri­je­me pro­ve­deš lje­to u klu­bu jer će i tvoj kon­ku­rent za mi­nu­ta­žu to is­to. Uos­ta­lom, sje­ti­te se da je Špa­njo­lac Gar­ba­jo­sa sam pla­tio osi­gu­ra­nje da bi mo­gao igra­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju. Ja dr­žim da na kon­cu sve ipak ovi­si o že­lji igra­ča i osob­nom iz­bo­ru. Me­ne ne sme­ta ka­da net­ko ot­ka­že re­pre­zen­ta­ci­ju, no ja bih vo­lio da se stva­ri na­zo­vu pra­vim ime­nom. Ne tre­ba se skri­va­ti iza iz­go­vo­ra ko­ji bo­lje iz­gle­da­ju. Pret­pos­tav­lja­mo da to vri­je­di i za Ma­ri­ja He­zo­nju? – Ja po­štu­jem mom­ko­vu od­lu­ku i ne­mam ni­šta pro­tiv ako net­ko ima ne­kih osob­nih pla­no­va ili ni­je za­do­vo­ljan s ulo­gom ko­ja mu je na­mi­je­nje­na. Ja sam se uvi­jek oda­zi­vao, no ne sma­tram se zbog to­ga ve­ćim Hr­va­tom od ne­ko­ga tko je pet pu­ta od­bio re­pre­zen­ta­ci­ju. Ono što ne vo­lim jest da se pri­ka­zu­je He­zo­nju kao ne­ko­ga tko će ovo lje­to in­di­vi­du­al­no tre­ni­ra­ti pa će­mo ga na­kon to­ga ima­ti tri pu­ta bo­ljeg. Jer, se­zo­na je nje­mu za­vr­ši­la 15. trav­nja što će re­ći da ima tri i pol mjeseca da se do­bro od­mo­ri i ra­di na se­bi. Ako mu za to ni­su do­volj­na tri i pol mjeseca, on­da ne­će ni­ti če­ti­ri i pol. No, ne­ću ula­zi­ti u nje­gov osob­ni iz­bor jer He­zo­nja je pu­no važ­ni­ji za ovu re­pre­zen­ta­ci­ju ne­go što sam sa­da ja. On će tu bi­ti na­red­nih 10 go­di­na, ili mo­žda sa­mo tri od tih 10, no ne tre­ba ga pro­zi­va­ti ni­ti ot­pi­sa­ti, no ne tre­ba ni­ti tra­ži­ti oprav­da­nja gdje ni­su po­treb­na. Ro­ko je, ka­že, od­gle­dao dos­ta utak­mi­ca na­ših NBA igra­ča. – Zbog po­volj­ni­je vre­men­ske raz­li­ke vi­še sam gle­dao ove ko­ji igra­ju za mom­ča­di iz Is­toč­ne kon­fe­ren­ci­je. Re­ci­mo, Bog­da­no­vi­ća sam gle­dao 25 pu­ta, Ša­ri­ća 20-ak. Zu­bac i Ben­der su na do­brom pu­tu da bu­du vr­hun­ski igra­či i nji­ho­vi klu­bo­vi na njih oz­bilj­no ra­ču­na­ju. Ša­rić pak zas­lu­žu­je na­gra­du

Ja sam se uvi­jek oda­zi­vao, no ne sma­tram se zbog to­ga ve­ćim Hr­va­tom od ne­ko­ga tko je pet pu­ta od­bio re­pre­zen­ta­ci­ju, ka­že Ukić

He­zo­nja (ko­ji će vje­ro­jat­no pro­pus­ti­ti Eu­ro­ba­sket) i Špa­njo­lac Ljulj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.