Ro­ko: Mo­ra­mo na si­lu uves­ti i stvo­ri­ti ne­kog ra­zi­gra­va­ča

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ukić i iz­bor­nik Alek­san­dar Pe­tro­vić ni­su raz­go­va­ra­li o kva­li­fi­ka­cij­skim utak­mi­ca­ma za SP ko­je po­či­nje u stu­de­nom. – Iz mo­je per­s­pek­ti­ve gle­da­no, to je ne­što što je pre­da­le­ko. Pu­no će to­ga ovi­si­ti o is­ho­du Eu­ro­ba­ske­ta. Daj Bo­že da na­pra­vi­mo ne­ki us­pjeh pa da to ima ne­kog smis­la. S jed­ne stra­ne je mo­žda i do­bro da ja ne igram te utak­mi­ce i da to bu­de pri­li­ka da uve­de­mo ne­ke mla­đe igra­če. Bez ob­zi­ra na to što pla­če­mo da ne­ma­mo ra­zi­gra­va­ča, ba­rem da ne­ko­ga na si­lu uve­de­mo jer tak­vo­me će bi­ti pu­no lak­še igra­ti kod ku­će pro­tiv Ru­munj­ske ne­go na Eu­ro­ba­ske­tu pro­tiv Špa­njol­ske – sma­tra Ukić. za naj­bo­ljeg no­va­ka go­di­ne, a za Bojana se na­dam da će pot­pi­sa­ti ugo­vor pri­je po­čet­ka pri­pre­ma ka­ko ne bi ri­ski­rao ugo­vor od 5060 mi­li­ju­na USD. A on je taj ko­ji bi mo­gao re­ći da ne­će do­ći u re­pre­zen­ta­ci­ju da ne ugro­zi ta­kav me­ga­ugo­vor.

Na SP-u 2014. bez “ke­mi­je”

De­žur­ni pe­si­mis­ti re­ći će da je 2016. bi­la jed­no sret­no lje­to za Hr­vat­sku i da se tak­vo što te­ško mo­že po­no­vi­ti i 2017. – Pr­vo tre­ba vi­dje­ti u kak­vom će­mo bi­ti sas­ta­vu. Ako se pro­mi­je­ni šest igra­ča, to vi­še ni­je is­ta ke­mi­ja. Ona mo­že bi­ti i bo­lja, ali vi­še ni­je is­ta. Ako smo svi zdra­vi, mi je­smo u kru­gu 6-7 re­pre­zen­ta­ci­ja ko­je se mo­gu na­da­ti us­pje­hu. Pro­laz sku­pi­ne bi bio smio bi­ti upi­tan, no mi se kri­ža­mo s ne­vje­ro­jat­no te­škom sku­pi­nom pa već u osmi­ni fi­na­la ide­mo na su­par­ni­ka ko­ji će bi­ti u naj­ma­nju ru­ku jed­na­ko kva­li­te­tan kao i mi. S ob­zi­rom na to da se kri­ža­mo sa sku­pi­nom u ko­joj su Sr­bi­ja, do­ma­ćin Tur­ska, Ru­si­ja i Le­to­ni­ja, to za ono­ga tko pro­đe mo­že bi­ti čak i te­ža utak­mi­ca od če­t­vr­t­fi­nal­ne. Ot­ka­ko je on re­pre­zen­ta­ti­vac, Hr­vat­ska je ima­la tri us­pješ­na lje­ta i u sva tri je Ukić bio zdrav i spo­so­ban pu­no da­ti. Baš kao i 2016., i 2008. se Hr­vat­ska pla­si­ra­la na Olim­pij­ske igre, a 2013. je na Eu­ro­ba­ske­tu osvo­je­no 4. mjes­to. – Os­vr­nut ću se sa­mo na raz­dob­lje u ko­jem su no­si­te­lji igre ovi sa­daš­nji. Na SP-u 2014. ni­smo imali do­bru ke­mi­ju, a 2015. smo fi­zič­ki puk­li na­kon što nam se oz­li­je­dio glav­ni stri­je­lac Bog­da­no­vić. Na SP-u je La­fayet­te pos­tav­ljen za pr­vog ra­zi­gra­va­ča, a ja ni­sam bio pra­vi pa je na toj po­zi­ci­ji bi­la pri­lič­no iz­mi­je­nje­na sli­ka. Go­di­nu kas­ni­je fi­zič­ki smo puk­nu­li u po­s­ljed­njoj utak­mi­ci u sku­pi­ni pro­tiv Gru­zi­je, što se sa­mo nas­ta­vi­lo u eli­mi­na­cij­skoj utak­mi­ci pro­tiv Če­ške – pri­sje­tio se Ukić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.