War­ri­or­si pro­pus­ti­li pri­li­ku pos­ta­ti pr­va mom­čad ko­ja je osvo­ji­la nas­lov bez po­ra­za

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Ko­šar­ka­ši Cle­ve­land Ca­va­li­er­sa spa­si­li su pr­vu meč-lop­tu svo­jih ve­li­kih su­par­ni­ka Gol­den Sta­te War­ri­or­sa. Na­kon 0-3 u fi­nal­noj se­ri­ji, Cav­si su od­lu­či­li sku­po pro­da­ti svo­ju ko­žu, dok su War­ri­or­si dje­lo­va­li za­do­volj­no s pli­je­nom iz Cle­ve­lan­da (1-1) što je re­zul­ti­ra­lo i s re­kord­nih 49 prim­lje­nih ko­še­va u pr­voj če­t­vr­ti­ni i 86 u pr­vom po­lu­vre­me­nu. No, ne po­bi­je­de li War­ri­or­si u pe­toj u svo­joj dvo­ra­ni, šes­ta utak­mi­ca igrat će se opet u Cle­ve­lan­du pa bi psi­ho­lo­ška pred­nost mo­gla pri­je­ći na stra­nu bra­ni­te­lja nas­lo­va. U če­t­vr­tom su­sre­tu fi­nal­ne se­ri­je, Cav­si su se is­ka­za­li kao moć­na šu­ter­ska mom­čad. Uba­ci­li su 24 tri­ce, što je sa­mo za jednu tri­cu ma­nje od nji­ho­va re­kor­da u do­igra­va­nju, u če­mu su pred­nja­či­li ra­zi­gra­vač Ir­ving (se­dam tri­ca, 40 ko­še­va) i kril­ni-cen­tar Lo­ve (šest tri­ca, 23 ko­ša), no ge­ne­ra­tor po­bje­de bio je LeBron Ja­mes s re­kord­nim 9. tri­ple-do­uble­om u do­igra­va­nju (31 koš, 11 asis­ta, 10 sko­ko­va) či­me je pre­te­kao Ma­gi­ca Joh­n­so­na. Kod “iz­a­zi­va­ča” pred­nja­čio je opet Du­rant (35 ko­še­va), dok je Cur­ry (14 ko­še­va) bio suz­dr­žan.

LeBron je sti­gao do re­kord­nog 9. tri­ple-do­ublea u do­igra­va­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.