Mla­di vra­tar Ju­rje­vić (27) pre­mi­nuo na­kon utak­mi­ce ma­log no­go­me­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Tuž­na i šo­kant­na vi­jest sti­gla je iz Za­dra. Mla­di vra­tar An­to­nio Ju­rje­vić (27) iz­ne­na­da je pre­mi­nuo na­kon utak­mi­ce ma­log no­go­me­ta. Ina­če, An­to­nio Ju­rje­vić je no­go­met­nu ka­ri­je­ru za­po­čeo kao gol­man u omla­din­skom po­go­nu No­go­met­nog klu­ba Za­dar. Bra­nio je Ju­rje­vić i za niz klu­bo­va u Dru­goj i Tre­ćoj HNL te u Za­dar­skoj Žu­pa­nij­skoj no­go­met­noj li­gi. Još je bra­nio za Ra­šta­ne, Pri­mo­rac, Ze­li­nu... – U šo­ku sam. An­to­nio je u pe­tak bra­nio na ma­lo­no­go­met­nom tur­ni­ru Sv. An­te u OŠ Smi­lje­vac, a ka­da je na­ve­čer sti­gao ku­ći, po­ža­lio se da mu je lo­še te je oti­šao spa­va­ti. Na ža­lost, otac ga je uju­tro pro­na­šao mr­tvog. Vje­ro­jat­no ga je iz­da­lo sr­ce – is­pri­čao nam je šo­ki­ra­ni pred­sjed­nik NK Za­dra Svet­ko Ćus­tić, klu­ba u ko­jem igra­ju dva An­to­ni­je­va bra­ta, Kar­lo i Jo­sip. Kar­lo je ta­ko­đer vra­tar, i bra­nio je po­s­ljed­njih 10-ak utak­mi­ca za Za­dar ove se­zo­ne u 3. li­gi, dok je dru­gi brat Jo­sip stan­dard­ni bek. – Ju­rje­vi­ći su ta­ko do­bra obi­telj, pre­div­ni su to mom­ci. Ne mo­gu vje­ro­va­ti da An­to­ni­ja vi­še ne­ma. To je ži­vot, ta­ko valj­da mo­ra bi­ti – ka­že Ćus­tić, ko­ji je na ža­lost ta­ko­đer svog si­na iz­gu­bio zbog no­go­me­ta. Na­ime, Hr­vo­jev je ži­vot pre­ki­nut 2008. go­di­ne na­kon što je za vri­je­me utak­mi­ce Za­dra i Ci­ba­li­je uda­rio gla­vom u zid po­red trav­nja­ka.

An­to­nio Ju­rje­vić bra­nio je u mla­đim ka­te­go­ri­ja­ma Za­dra, po­tom u Pri­mor­cu, Ze­li­ni...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.