I bez Suk­na du­pi­ni pre­ja­ki za Ame­ri­kan­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (af)

Hr­vat­ska va­ter­pol­ska re­pre­zen­ta­ci­ja, ko­ja se od utor­ka na­la­zi na pri­pre­ma­ma u Ka­li­for­ni­ji (SAD), odi­gra­la je u pe­tak i pr­vu (od če­ti­ri pla­ni­ra­ne) služ­be­nu utak­mi­cu sa se­lek­ci­jom SAD-a. Na ba­ze­nu u Ri­ver­si­deu (po­kraj Los An­ge­le­sa) iz­a­bra­ni­ci Ivi­ce Tuc­ka po­bi­je­di­li su s 12:10 (3:3, 3:3, 5:3, 1:1) iz­a­bra­ni­ke De­ja­na Udo­vi­či­ća. Po­got­ke za naš sas­tav pos­ti­gli su: Vu­ki­če­vić (3), Buš­lje (3), Kra­pić (2), Jo­ko­vić (2), Lon­čar i Gar­cia. Bi­jač je imao 6 obra­na, a Mar­ce­lić jednu. Ni­je za­igrao ka­pe­tan San­dro Suk­no, ko­ji se ni­je osje­ćao naj­bo­lje, pa ga je Tu­cak po­šte­dio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.