Tu­do­rov Ga­la­ta­sa­ray že­li do­ves­ti Ale­na Ha­li­lo­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (ih)

Tur­ski ve­li­kan Ga­la­ta­sa­ray, ko­ji vo­di Igor Tu­dor, že­li u svo­je re­do­ve do­ves­ti hr­vat­skog ve­z­nja­ka Ale­na Ha­li­lo­vi­ća, pi­šu tur­ski me­di­ji. Ha­li­lo­vić je igrač HSV-a, a s Las Pal­ma­som ima ugo­vor o po­sud­bi do 2018. go­di­ne. No, Cenk Er­gün, sport­ski di­rek­tor Ga­la­ta­sa­rayja, po­t­vr­dio je ka­ko su po­če­li pre­go­vo­ri s igra­čem ko­ji je de­vet pu­ta nas­tu­pio za Hr­vat­sku, a ko­jeg bi tre­ner Igor Tu­dor vo­lio vi­dje­ti u svo­joj mom­ča­di. Ha­li­lo­vi­će­va vri­jed­nost, pre­ma Tran­sfer­mar­k­tu, iz­no­si če­ti­ri mi­li­ju­na, no Tur­ci su sprem­ni po­nu­di­ti pet mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.