Ku­er­ten: Za Ra­fu ne pos­to­ji ne­mo­gu­će

Pro­tiv Na­da­la u Pa­ri­zu nit­ko ni­je fa­vo­rit, ka­že Wawrin­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net An­ton Fi­lić

Fan­tas­tič­ni špa­njol­ski te­ni­sač pro­tiv Švi­car­ca Sta­nis­la­sa Wawrin­ke u me­đu­so­bim sra­zo­vi­ma vo­di 15:3, a na zem­lja­noj pod­lo­zi 5:1 Ra­fa­el Na­dal (31) ili Sta­nis­las Wawrin­ka (32)? Lje­vo­ru­ki Špa­njo­lac s Mal­lor­ce ili des­no­ru­ki Švi­ca­rac iz La­usan­nea? Tko će se u da­naš­njem fi­na­lu Ro­land Gar­ro­sa (15 sati, HTV 2) os­la­di­ti sa 2,100.000 eura i dvi­je ti­su­će ATP bo­do­va? Iako su kla­di­oni­ce pro­gla­si­le Na­da­la ve­li­kim fa­vo­ri­tom (1,2:4), ne bi­smo sta­vi­li ru­ku u va­tru da je raz­li­ka baš ta­ko go­le­ma. Špa­njo­lac (31), is­ti­na, u me­đu­sob­nim su­sre­ti­ma ima uvjer­lji­vu pred­nost 15:3, sa­mo na zem­lji 5:1, ali go­di­nu da­na sta­ri­ji Švi­ca­rac ni­kad ni­je iz­gu­bio u Grand Slam fi­na­li­ma, do­bio je sva tri (me­đu os­ta­li­ma i Na­da­la 2015. na Aus­tra­li­an Ope­nu). Na­dal je, s dru­ge stra­ne, osvo­jio čak 14 Grand Slam nas­lo­va iz 21 fi­na­la. Wawrin­ka se bo­ri za dru­gi nas­lov u Ro­land Gar­ro­su, a Ra­fa Na­dal, ko­ji je u de­se­tom fi­na­lu u Pa­ri­zu, imat će pri­li­ku pos­ta­ti pr­vi te­ni­sač s dvoz­na­men­kas­tim bro­jem nas­lo­va na jed­nom Grand Slam tur­ni­ru. Na pu­tu do fi­na­la Na­dal je svih šest me­če­va ri­je­šio u tri se­ta. Su­par­ni­ci­ma je pre­pus­tio sa­mo 29 ge­mo­va, ma­nje od nje­ga od Grand Slam fi­na­lis­ta iz­gu­bio je sa­mo Björn Borg 1978. go­di­ne, 27. U skla­du s tim, Ra­fa je pro­veo i pu­no ma­nje vre­me­na na te­re­nu, sa­mo 10 sati, za raz­li­ku od Sta­na Wawrin­ke ko­ji je do fi­na­la sti­gao na­kon 15 sati nad­me­ta­nja, što ne­će bi­ti ne­važ­no u da­naš­njem fi­na­lu.

Naj­bo­lji u po­vi­jes­ti

– Kad igra­te pro­tiv Na­da­la na Ro­land Gar­ro­su, ni­kad ne mo­že­te bi­ti fa­vo­rit. Sko­ro je nor­mal­no da iz­gu­bi­te. On je naj­bo­lji te­ni­sač na zem­lji u po­vi­jes­ti. Ali nit­ko ne že­li iz­gu­bi­ti fi­na­le Grand Slam tur­ni­ra, zar ne? Tra­žit ću rje­še­nja, to je za me­ne ve­li­ki iz­a­zov. Sa­mo znam da mo­ram bi­ti i men­tal­no i tje­les­no spre­man ako že­lim do­ći do dru­gog tro­fe­ja ov­dje – is­ti­če Wawrin­ka. Ra­fa u de­vet fi­na­la Ro­land Gar­ro­sa ni­je iz­gu­bio ni je­dan dvo­boj, a i ina­če je u Bu­lonj­skoj šu­mi po­ra­žen sa­mo dva pu­ta (uz fan­tas­tič­nih 78 po­bje­da). Sret­ni­ci ko­ji se mo­gu po­hva­li­ti da su u svo­joj ka­ri­je­ri na Ro­land Gar­ro­su nad­ja­ča­li neo­kru­nje­nog kra­lja zem­lje su Šve­đa­nin Ro­bin Söder­ling, u osmi­ni fi­na­la 2009. go­di­ne (to je ta­da bi­la ve­li­ka sen­za­ci­ja), i Sr­bin No­vak Đo­ko­vić, u če­t­vr­t­fi­na­lu 2015. go­di­ne. La­ni je Ra­fa­el Na­dal u tre­ćem ko­lu bez bor­be pre­dao su­na­rod­nja­ku Mar­ce­lu Gra­nol­ler­su. Ho­će li se Wawrin­ka na­ći u pro­bra­nom druš­tvu Söder­lin­ga i Đo­ko­vi­ća?

Pot­pu­no po­sve­ćen te­ni­su

– Pri­je sa­mo dvi­je go­di­ne nit­ko ni­je vje­ro­vao da će Ra­fa ikad vi­še osvo­ji­ti Grand Slam nas­lov. A on se vra­tio i po mo­jem je miš­lje­nju fa­vo­rit is­to kao i kad je bio na vr­hun­cu. On je pot­pu­no po­sve­ćen te­ni­su i mo­gao bi osvo­ji­ti ne sa­mo ovaj ne­go i ne­ke dru­ge Ro­land Gar­ro­se. A mo­gao bi se vra­ti­ti i na pr­vo mjes­to ATP lis­te, za­što ne? On ima taj po­bjed­nič­ki men­ta­li­tet, vo­li iz­a­zo­ve i uvi­jek po­ku­ša­va os­tva­ri­ti ne­mo­gu­će. U nje­go­vom umu to ‘ne­mo­gu­će’ ne pos­to­ji. I za­to je on je­dins­tven, ne pos­to­ji još je­dan Ra­fa i mis­lim da ga ni­kad vi­še ne­će ni bi­ti. Ne­vje­ro­jat­no je ka­ko se bo­ri na­kon 12 go­di­na ka­ri­je­re i de­vet nas­lo­va ov­dje - ka­že za Na­da­la da­nas 40-go­diš­nji Bra­zi­lac Gus­ta­vo Ku­er­ten ko­ji je Ro­land Gar­ros osva­jao tri pu­ta. Pr­vi put 1997. go­di­ne (u fi­na­lu po­bi­je­dio Bru­gu­eru), kad i na­ša Iva Ma­jo­li, 20 je go­di­na od tog nji­ho­va pot­hva­ta, dru­gi put 2000. (Nor­man) i tre­ći put 2001. go­di­ne (Cor­re­tja). Na­dal je u iz­vr­s­noj for­mi, tu ne­ma spo­ra, na zem­lji iz­gle­da ne­po­bje­di­vo, ali i Stan ima svo­je adu­te. On je naj­bo­lji kad je naj­po­treb­ni­je, po­ka­zao je to i 2015. go­di­ne ka­da je na ovom is­tom tur­ni­ru u fi­na­lu po­bi­je­dio No­va­ka Đo­ko­vi­ća. U sva­kom slu­ča­ju bit će to je­dan od naj­in­tri­gant­ni­jih fi­na­la u po­s­ljed­nje vri­je­me.

Ra­fa­el Na­dal u čak de­vet fi­na­la u Pa­ri­zu ni­je iz­gu­bio ni je­dan dvo­boj Kla­di­oni­ce pro­gla­si­le Špa­njol­ca ve­li­kim fa­vo­ri­tom uoči fi­na­la: te­čaj je 1,2 pre­ma 4

REUTERS

Ra­fa­el Na­dal Lje­vo­ru­ki Špa­njo­lac u ka­ri­je­ri je osvo­jio čak 14 Grand Slam nas­lo­va, od to­ga de­vet u Ro­land Gar­ro­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.