Su­mrak no­go­me­ta u BiH – no­ka­ut, prijetnje...

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

BINGO /23. ko­lo Ka­da je ta­li­jan­ski su­dac Ri­zzo­li, ko­je­ga do­bar dio na­vi­ja­ča okriv­lju­je za loš re­zul­tat (0:0), oz­na­čio kraj su­sre­ta, doš­lo je do na­si­lja Po­moć­nik iz­bor­ni­ka no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je BiH Step­ha­ne Gil­li no­ka­uti­rao je re­pre­zen­ta­tiv­ca Grč­ke Gi­an­ni­sa Gi­an­ni­ota­sa, što je bio vr­hu­nac iz­gre­da ko­ji su se do­ga­đa­li na sta­di­onu Bi­li­no po­lje u Ze­ni­ci. Ni­je ne­dos­ta­ja­lo pri­mi­ti­viz­ma, na­si­lja, uvre­da, a naj­go­re je kul­mi­ni­ra­lo upra­vo na trav­nja­ku. Do­dat­no su tak­vom ras­ple­tu ku­mo­va­li ra­ni­ji su­sre­ti dvi­ju re­pre­zen­ta­ci­ja, a da bi stva­ri mo­gle skliz­nu­ti u su­mrak no­go­me­ta i ci­vi­li­zi­ra­no­ga po­na­ša­nja, po­ka­zao je sam po­če­tak su­sre­ta. Ka­da je su­dac Ni­co­la Ri­zzo­li, ko­je­ga do­bar dio na­vi­ja­ča “Zma­je­va” ta­ko­đer okriv­lju­je za loš re­zul­tat (0:0), oz­na­čio kraj su­sre­ta, doš­lo je do na­si­lja. Kav­gu je za­po­čeo ka­pe­tan bh. no­go­met­ne vr­ste Edin Dže­ko ko­ji je pred ka­me­ra­ma naj­pri­je za vrat uhva­tio su­igra­ča iz Ro­me Kos­ta­sa Ma­no­la­sa te ga je snaž­no od­gur­nuo. Iz­bor­nik bh. re­pre­zen­ta­ci­je Meh­med Ba­žda­re­vić po­ku­ša­vao je smi­ri­ti ka­pe­ta­na Dže­ku i raz­dvo­ji­ti ga od Ma­no­la­sa. Sa­mo se­kun­du pos­li­je po­če­lo je na­gu­ra­va­nje i utr­ča­va­nje vi­še igra­ča i čla­no­va struč­nih sto­že­ra. A on­da je us­li­je­dio naj­te­ži iz­gred u ko­je­mu je po­moć­ni tre­ner Gil­li no­ka­uti­rao ve­z­nja­ka grč­ke re­pre­zen­ta­ci­je i mom­ča­di APOEL-a Gi­an­ni­sa Gi­an­ni­ota­sa ko­ji uop­će ni­je igrao u su­sre­tu 6. ko­la kva­li­fi­ka­ci­ja za Svjetsko prvenstvo. On je, os­tao naj­ma­nje bez jed­nog zu­ba. (Zoran Kre­šić/Mos­tar) San Lu­ca je ut­vr­da mafijaške sku­pi­ne ‘Ndran­g­he­ta i je­di­no mjes­to u ko­je­mu se ovo­ga vi­ken­da ne­će odr­ža­ti ko­mu­nal­ni iz­bo­ri. Raz­loj je jed­nos­ta­van – nit­ko ne že­li pos­ta­ti gra­do­na­čel­nik. Gra­dić San Lu­ca s 4000 sta­nov­ni­ka smjes­tio se na bre­žulj­ci­ma Ka­la­bri­je, po­kra­ji­ne na vr­hu ta­li­jan­ske čiz­me. ‘Ndran­g­he­ta slo­vi kao naj­o­krut­ni­ja ma­fi­ja­ška or­ga­ni­za­ci­ja u Eu­ro­pi, a jed­no od glav­nih ut­vr­da im je San Lu­ca, gra­dić u či­joj se ni­zi­ni na­la­zi mo­re, gdje se tu­ris­ti opu­šte­no ku­pa­ju i sun­ča­ju. No da­na ta­mo nit­ko ne­će iz­a­ći na iz­bo­re, iako su oni ras­pi­sa­ni kao i u mno­gim dru­gim ta­li­jan­skim gra­do­vi­ma. Gra­dom uprav­lja po­vje­re­nik ko­jeg je pos­lao Rim 2013. na­kon što je uhi­ćen ta­daš­nji, po­s­ljed­nji gra­do­na­čel­nik. – U San Lu­ci nit­ko ne že­li bi­ti gra­do­na­čel­nik. Ni gra­đa­ni ne že­le ni­ko­ga bi­ra­ti. Oni ne že­le ni­šta ima­ti s po­li­ti­kom – ka­zao je je­dan gra­đa­nin za Spi­egel.

Do­dat­no su ovak­vom ras­ple­tu ku­mo­va­li ra­ni­ji su­sre­ti ovih dvi­ju no­go­met­nih vr­sta Iz­bor­nik re­pre­zen­ta­ci­je BiH Meh­med Ba­žda­re­vić po­ku­ša­vao je smi­ri­ti si­tu­aci­ju – uza­lud

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.