Gips: Što oče­ki­va­ti kad opor­ba Vla­di ka­že ‘pros­ti­tut­ke’?

Ja ću s 10 olim­pij­skih me­da­lja ima­ti ma­nju mi­ro­vi­nu od tih zgu­bi­da­na u Sa­bo­ru, ka­že Gips

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na­kon stres­nih sce­na, Ja­ni­ca ni­je bi­la ras­po­lo­že­na te je rek­la sa­mo ovo: “Vje­ru­jem da se tu ra­di sa­mo o sku­pi­ni po­je­di­na­ca, ali za me­ne je ovo bi­lo ja­ko ne­ugod­no is­kus­tvo. Tuž­na sam što se ne mo­gu si­gur­no kre­ta­ti po svo­joj do­mo- vi­ni.”

Olim­pij­ci zgro­že­ni

Ne­ri­jet­ko suz­dr­ža­ni otac joj Ante, ovaj put je ipak ne­što htio ka­za­ti. Do­bi­li smo ga na Mlje­tu, dok se pri­pre­mao čam­cem za­pu­ti­ti pre­ma Du­brov­ni­ku. Do­du­še, on nam je dje­lo­vao kao čo­vjek ko­ji je, na ža­lost, i na tak­vo što bio spre­man i ko­jem se to ne­ka­ko uk­lo­pi­lo u ono što nam je još re­kao ka­da je Ja­ni­ca pri­hva­ti­la po­nu­du da bu­de do­mi­nis­tri­ca spor­ta. – Ja­ni­ca je upor­na i, ka­da se ona ne­če­ga pri­mi, ona ne odus­ta­je, no ja se je­di­no pri­bo­ja­vam da baš ona ne bu­de ko­la­te­ral­na žr­tva nez­dra­vih od­no­sa u no­go­me­tu. I baš to se i do­go­di­lo ovom tuž­nom pri­go­dom pa Ante Kostelić pod­sje­ća: – Do­ga­đa­le su se na­ma i pu­no go­re stva­ri, ka­da su Ivi­cu i me­ne pro­gla­si­li fa­šis­ti­ma, kad su pi­sa­li da Ja­ni­ca vo­li deč­ke pla­vih oči­ju. Ta­ko ne­ka­ko i ovo spa­da u tu pri­ču. Ni­je to ni­kak­va za­vje­ra, to je jed­nos­tav­no sta­nje stva­ri u gla­va­ma ne­kih lju­di. Uos­ta­lom, za­hva­lju­ju­ći tak­vom sta­nju u druš­tvu ja ću jed­nog da­na s 10 svo­jih tre­ner­skih olim­pij­skih me­da­lja ima­ti dvos­tru­ko ma­nju mi­ro­vi­nu od ne­kog “zgu­bi­da­na” ko­ji ne sa­mo da u Sa­bo­ru ni­šta ne či­ni ne­go i ne do­la­zi na sjed­ni­ce. Ko­ri­je­nje vul­gar­nog na­pa­da na nje­go­vu kćer Gips vi­di u is­tu­pi­ma opo­zi­cij­skih po­li­ti­ča­ra ko­ji ne bi­ra­ju rječ­nik ka­da na­pa­da­ju vla­da­ju­će. – Ti lju­di pri­ča­ju gro­zo­te, a ako oni vla­da­ju­će na­zi­va­ju “pros­ti­tut­ka­ma”, što on­da mo­že­te oče­ki­va­ti od pros­tog pu­ka. A mi za­pra­vo ima­mo pre­mi­je­ra kak­vog ni­smo mo­gli ni na­ri­sa­ti i ko­ji ne mo­že bi­ti urav­no­te­že­ni­ji čo­vjek ne­go što jest. No, zna­te ka­ko je kod nas, ako net­ko ne­što stvar­no vri­je­di, on­da nje­ga još vi­še re­še­ta­ju. Ja­ni­ca ni­je čla­ni­ca HDZ-a, ali ju je iz­a­brao vla­da­ju­ći HDZ i za­to se naš­la u ovak­voj si­tu­aci­ji – ka­že Gips. Broj­ni hr­vat­ski olim­pij­ci zgro­že­ni su is­pa­dom tor­ci­da­ša pa ta­ko i sre­br­ni olim­pij­ski ski­fist Da­mir Mar­tin, ujed­no do­pred­sjed­nik HOO-a kao pred­sjed­nik Ko­mi­si­je spor­ta­ša HOO-a: – Ne mo­gu go­vo­ri­ti u ime Ko­mi­si­je, ali re­ći ću u svo­je. Do­go­di­lo se da su ti lju­di na­pa­li Ja­ni­cu ne kao le­gen­dar­nu spor­ta­ši­cu već zbog nje­zi­ne po­li­tič­ke funk­ci­je. To pros­tač­ko skan­di­ra­nje vi­še je upu­će­no Vla­di, i to pre­ko Ja­ni­či­nih le­đa. Ka­da je tak­va ru­lja u pi­ta­nju, oni ne bi­ra­ju sred­stva i nji­ma ni­šta ni­je sve­to. Vi­še će se, mis­le, ču­ti ako na­pad­nu Ja­ni­cu ne­go Šu­ke­ra ili Ma­mi­ću jer za njih valj­da vi­še ne­ma­ju ma­te­ri­ja­la. Naj­poz­na­ti­ji Vu­ko­va­rac u svi­je­tu spor­ta us­t­vr­dio je i slje­de­će: – Ne sva­đa­ju se oni zbog ves­la­nja, ski­ja­nja ili gim­nas­ti­ke, već zbog no­go­me­ta ko­ji već odav­no ni­je sport­ska, ne­go po­li­tič­ka igra. Do pro­ble­ma do­la­zi zbog no­go­me­ta i za­to pred­la­žem da no­go­met do­bi­je iz­dvo­je­ni dr­žav­ni ured i ne­ka se mak­ne od dru­gih spor­to­va. Ne­ka on­da oni sa­mi rje­ša­va­ju svo­je pro­ble­me, a mi os­ta­li za­do­volj­ni smo Ja­ni­com.

Ante Kostelić: Zna­te ka­ko je kod nas, ako net­ko ne­što stvar­no vri­je­di, on­da ga još vi­še re­še­ta­ju

IGOR ŠOBAN/PIXSELL

Ja­ni­ca Kostelić s Ma­idom Ar­s­la­na­gić i Da­mi­rom Mar­ti­nom u ak­ci­ji pro­mo­ci­je spor­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.