Pla­ti­li bi vi­še da ure­đaj ra­di du­lje

Eu­ro­par­la­men­tar­ka Bi­lja­na Bor­zan tra­ži za­bra­nu pro­gra­mi­ra­nog kva­re­nja i uvo­đe­nje oz­na­ke mi­ni­mal­nog tra­ja­nja pro­izvo­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net BRUXELLES

Od­bor za unu­traš­nje tr­ži­šte i za­šti­tu po­tro­ša­ča Eu­rop­skog par­la­men­ta ne­dav­no je iz­gla­sao Iz­vješ­će o pro­du­lje­nju tra­ja­nja ure­đa­ja U

Od­bor za unu­traš­nje tr­ži­šte i za­šti­tu po­tro­ša­ča Eu­rop­skog par­la­men­ta ne­dav­no je iz­gla­sao Iz­vješ­će o pro­du­lje­nju tra­ja­nja ure­đa­ja. Usvo­je­ni su i svi pri­jed­lo­zi hr­vat­ske euro­par­la­men­tar­ke Bi­lja­ne Bor­zan, ko­ja je tra­ži­la za­bra­nu pro­gra­mi­ra­nog kva­re­nja, ve­ću dos­tup­nost re­zerv­nih di­je­lo­va na tr­ži­štu te uvo­đe­nje oz­na­ke mi­ni­mal­nog tra­ja­nja ure­đa­ja. – Gra­đa­ni se ža­le da im ure­đaj „crk­ne“od- mah na­kon is­te­ka jam­s­tva. To ne mo­že bi­ti slu­čaj­no i mo­ra se za­bra­ni­ti. Kad puk­ne le­žaj na pe­ri­li­ci, mo­ra­te za­mi­je­ni­ti ci­je­li bu­banj jer ne­ma ma­njih re­zerv­nih di­je­lo­va. Ne­ka­da su to­li­ko sku­pi da se uop­će ne is­pla­ti po­prav­lja­ti – is­ti­če B. Bor­zan. Sek­tor po­pra­va­ka je u ve­li­kim pro­ble­mi­ma – sa­mo u Nje­mač­koj u jed­noj se go­di­ni broj ser­vi­sa sma­njio 13%. Eu­rop­sko so­ci­jal­no i gos­po­dar­sko vi­je­će obja­vi­lo je stu­di­ju o utje­ca­ju tra­ja­nja pro­izvo­da na pro­da­ju. – Do­ka­za­li su da bi uvo­đe­nje mi­ni­mal­ne oz­na­ke tra­ja­nja pro­izvo­da do­ve­lo do po­ve­ća­nja pro­da­je oz­na­če­nih pro­izvo­da čak 55%. Sa­mo bi prin­te­ri­ma pro­da­ja po­ras­la 70%. Po­ka­za­lo se i da su po­tro­ša­či volj­ni pla­ti­ti vi­še za traj­nost pro­izvo­da, pri­mje­ri­ce, ka­ko bi i pe­ri­li­ca za rub­lje tra­ja­la dvi­je go­di­ne du­lje, sprem­ni su iz­dvo­ji­ti 100 eura vi­še – iz­no­si eu­ro­par­la­men­tar­ka. U Fran­cu­skoj je pro­gra­mi­ra­no

kva­re­nje za­ko- nom za­bra­nje­no, u Aus­tri­ji pos­to­ji oz­na­ka za elek­trič­ne ure­đa­je ko­ji du­lje tra­ju i lak­še se po­prav­lja­ju, a u Šved­skoj se da­ju po­rez­ne olak­ši­ce gra­đa­ni­ma ko­ji ure­đa­je no­se na po­pra­vak. – Is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da su po­nov­na upo­tre­ba ili po­pra­vak pu­no bo­lji, čak i od re­cik­li­ra­nja pro­izvo­da, jer stva­ra­ju vi­še od 10.000 no­vih rad­nih mjes­ta i ima­ju bo­lji utje­caj na oko­liš – ka­že Bor­zan.

KVA­RE­NJE URE­ĐA­JA

Oz­na­ka mi­ni­mal­nog tra­ja­nja po­ve­ća­la bi pro­da­ju oz­na­če­nih pro­izvo­da 55 pos­to, prin­te­ra čak 70 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.