U utr­ci za še­fa HTZ-a Obu­ljen, Mi­li­če­vić, Sta­ni­čić...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Rad­mi­la Ko­va­če­vić rad­mi­la.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Na­vod­no se na­tje­če i HDZ-ov kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka Ri­je­ke Kris­ti­jan Sta­ni­čić, vi­še­go­diš­nji ho­te­li­jer, a tre­nu­tač­no kon­zul­tant

Ne­ma ih de­set, ka­ko je naj­av­lji­vao mi­nis­tar Ga­ri Cap­pel­li go­vo­re­ći da su kan­di­da­tu­ru za no­vog di­rek­to­ra Glav­nog ure­da Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce naj­a­vi­la ja­ka tu­ris­tič­ka ime­na, ne­go – se­dam. Osmi je pro­bio rok za pri­ja­vu. Iz ka­bi­ne­ta mi­nis­tra po­ru­ču­ju da po­vje­rens­tvo pr­vo mo­ra pre­gle­da­ti sve pri­ja­ve, vi­dje­ti je­su li va­lja­ne i da će tek po­tom obje­lo­da­ni­ti ime­na kan­di­da­ta. Vje­ro­jat­no u sri­je­du. No, taj­nu je te­ško sa­ču­va­ti i u tu­ris­tič­kim ku­lo­ari­ma već se vr­ti ve­ći­na ime­na: to su dok­to­ri­ca zna­nos­ti iz Ins­ti­tu­ta za tu­ri­zam Ka­ta­ri­na Mi­li­če­vić, s dok­to­ra­tom iz bren­di­ra­nja des­ti­na­ci­ja, Da­vor­ko Obu­ljen, biv­ši pred­sjed­nik upra­ve Ho­te­la Ma­es­tra­li i do pri­je ne­ko­li­ko da­na za­mje­nik žu­pa­na Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je, De­jan Bo­sak iz Ugo gru­pe, s is­kus­tvom na inves­ti­cij­skim i stra­te­škim pos­lo­vi­ma u opa­tij­skim Mi­le­nij ho­te­li­ma, ši­ben­skom So­la­ri­su i Vra­nji­ci Bel­ve­de­re te je­di­ni kan­di­dat iz sus­ta­va – di­rek­tor TZ Split­sko-dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je Jo­ško Stel­la. Na­vod­no se na­tje­če i HDZ-ov kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka Ri­je­ke Kris­ti­jan Sta­ni­čić, s vi­še­go­diš­njom ka­ri­je­rom u ho­te­li­jer­stvu, a tre­nu­tač­no na kon­zul­tant­skim pos­lo­vi­ma. Šes­to ime o ko­jem se go­vo­ri je Ton­či Gla­vi­na, split­ski po­du­zet­nik s agen­ci­jom Ek­la­ta či­ji je brat član Tu­ris­tič­kog vi­je­ća HTZ-a, pa je ma­lo ne­jas­no ka­ko bi iz­gle­da­lo gla­sa­nje bu­du­ći da upra­vo Tu­ris­tič­ko vi­je­će mo­ra po­t­vr­di­ti no­vog di­rek­to­ra. Sa­mo je sed­mo ime za­sad ne­poz­na­ni­ca.

Kan­di­dat­ki­nja Ka­ta­ri­na Mi­li­če­vić iz Ins­ti­tu­ta za tu­ri­zam

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.