SDP-ov­ce iz­ne­na­dio po­ziv HNS-a u Me­đi­mur­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

Pred­sjed­nik me­đi­mur­skog SDP-a Mla­den No­vak iz­ne­na­đen je po­zi­vom na su­rad­nju ko­ji im je upu­tio žu­pan Ma­ti­ja Po­sa­vec (HNS) po­nu­div­ši im funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne. – Ula­skom u ko­ali­ci­ju s HDZ-om iz­da­li su i pre­va­ri­li bi­ra­če ko­ji su svoj glas da­li Na­rod­noj ko­ali­ci­ji. Od po­li­tič­ke stran­ke pos­ta­li su tr­go­vač­ko druš­tvo. To vi­še iz­ne­na­đu­je po­ziv na ko­ali­ci­ju u Me­đi­mur­ju jer je žu­pan Po­sa­vec bio glav­ni pre­go­va­rač u skla­pa­nju ko­ali­ci­je HDZ – HNS pa je lo­gič­no da je tak­va ko­ali­ci­ja do­go­vo­re­na i na žu­pa­nij­skoj ra­zi­ni – is­tak­nuo je No­vak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.