Re­kor­dan broj kam­po­va za dje­cu ti­je­kom ljet­nih praz­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

Grad Ča­ko­vec za uče­ni­ke je pri­pre­mio bo­ga­te sa­dr­ža­je za ljet­ne praz­ni­ke. Osim sport­skog kam­pa “Sva­ki tje­dan sport je­dan” i in­for­ma­tič­kih ra­di­oni­ca, uče­ni­ci će se mo­ći upi­sa­ti i na kam­po­ve iz teh­nič­ke kul­tu­re, pa će mo­ći bi­ra­ti iz­me­đu ra­di­ogo­ni­ome­trij­ske ori­jen­ta­ci­je, mo­de­lar­stva, ro­bo­ti­ke i dru­gih po­dru­čja. – Svi kam­po­vi i sve ra­di­oni­ce za ča­ko­več­ke su os­nov­no­škol­ce bes­plat­ni, osim sport­skih kam­po­va. Njih dje­ca iz ča­ko­več­kih ško­la pla­ća­ju 80 ku­na, a iz dru­gih 150 ku­na. Za to do­bi­va­ju mo­guć­nost neo­gra­ni­če­nog bro­ja do­la­za­ka, os­vje­že­nje i ma­ji­cu na dar – ka­že gra­do­na­čel­nik Stje­pan Ko­vač. Pred­sjed­nik Za­jed­ni­ce sport­skih udru­ga Ča­kov­ca Bo­jan Ru­žić is­ti­če da su u po­nu­di re­kord­na 22 sport­ska kam­pa. Kon­cept su po­če­li pre­uzi­ma­ti i dru­gi gra­do­vi i op­ći­ne. Ak­tiv­nos­ti u kam­po­vi­ma odr­ža­vat će se od 19. lip­nja do 1. ruj­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.