Me­la­nia Trump na­po­kon se do­se­li­la u Bi­je­lu ku­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Me­la­nia Trump ko­ja je na­kon služ­be­nog pre­uzi­ma­nja duž­nos­ti su­pru­ga Do­nal­da Trum­pa os­ta­la sa si­nom ži­vje­ti u New Yor­ku, se­li se u Washington, pa se tim obi­telj­skim okup­lja­njem za­vr­ša­va ne­vi­đe­na si­tu­aci­ja u po­vi­jes­ti SAD-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.