Svi na­ši dži­ha­dis­ti bit će uhi­će­ni čim stu­pe na ko­sov­sko tlo

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ve­li­ki broj Ko­so­va­ra pri­dru­žio se te­ro­ris­tič­koj or­ga­ni­za­ci­ji Is­lam­skoj državi.

Go­vo­ri­lo se ot­pri­li­ke o 300 Al­ba­na­ca ko­ji su u ISIL-u. Ovo obu­hva­ća i že­ne s dje­com ko­je su ne­ki dži­ha­dis­ti po­ve­li sa so­bom. Svi su oni re­gis­tri­ra­ni ta­mo kao Albanci, bez ob­zi­ra na to odak­le do­la­ze – s Ko­so­va, iz Al­ba­ni­je, Ma­ke­do­ni­je. Na­ši si­gur­nos­ni me­ha­niz­mi us­pješ­no su spri­je­či­li ne­ke po­ku­ša­je u po­du­zi­ma­nju te­ro­ris­tič­kih na­pa­da. Po­s­ljed­nji put spri­je­či­li smo na­pad iz­van Ko­so­va, na me­đu­na­rod­noj utak­mi­ci u Al­ba­ni­ji. Uve­li smo za­kon o sank­ci­ja­ma za su­dje­lo­va­nje gra­đa­na Ko­so­va u su­ko­bi­ma iz­van Ko­so­va. Uhi­ti­li smo one ko­ji su dru­ge po­ti­ca­li da odu u rat u Si­ri­ji i Ira­ku. Svi će oni u tre­nut­ku kad za­ko­ra­če na tlo Ko­so­va bi­ti uhi­će­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.