“Os­lo­bo­di­li smo Ga­da­fi­je­va si­na Is­la­ma”

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Li­bij­ska na­oru­ža­na sku­pi­na obja­vi­la je ju­čer da je os­lo­bo­di­la si­na ubi­je­nog li­bij­skog dik­ta­to­ra Mo­ame­ra Ga­da­fi­ja, Sa­ifa Al-Is­la­ma. Sa­if Al-Is­lam osu­đen je na smrt u Li­bi­ji zbog su­dje­lo­va­nja u gu­še­nju po­bu­ne pro­tiv nje­go­va oca 2011. “Bri­ga­da Abu Bakr Al-Sa­di­ka”, jed­na od na­oru­ža­nih skup­na ko­je kon­tro­li­ra­ju grad Zen­ten (170 km ju­go­za­pad­no od Tri­po­li­ja), gdje je bio za­to­čen, obja­vi­la je da je Sa­ifa Al-Is­la­ma os­lo­bo­di­la u pe­tak na­ve­čer, na os­no­vu za­ko­na o am­nes­ti­ji ko­ji su do­ni­je­le ne­priz­na­te li­bij­ske vlas­ti. (H)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.