Žeđ uta­ži­te to­plim ča­je­vi­ma, a glad ri­bom i ne­mas­nim me­som pe­ra­di

Uz pa­met­no osmiš­lje­nu pre­hra­nu, pre­ve­ni­ra­ti se mo­gu broj­ne bo­les­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Ma­ja Po­sa­vec ma­ja.po­sa­vec@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Na­ran­čas­to, žu­to i cr­ve­no vo­će i po­vr­će sa­dr­ži bilj­ne pig­men­te ko­ji po­ti­ču pig­men­ta­ci­ju te ima an­ti­ok­si­da­tiv­no dje­lo­va­nje Ka­da je (zdra­va) pre­hra­na u pi­ta­nju, lje­to je de­fi­ni­tiv­no go­diš­nje do­ba ka­da mo­že­mo naj­vi­še uži­va­ti u zdra­vim i svje­žim na­mir­ni­ca­ma, pri­je sve­ga u se­zon­skom i raz­no­boj­nom vo­ću i po­vr­ću. Ba­rem lje­ti, tre­ba­li bi­smo iz­ba­ci­ti pr­že­nu i mas­nu hra­nu, a kva­li­tet­nu ri­bu kon­zu­mi­ra­ti što vi­še (u sva­kom slu­ča­ju vi­še od jed­nom do dva pu­ta tjed­no). Sve to mo­že i te ka­ko do­bro utje­ca­ti na na­še zdrav­lje, ali i po­mo­ći u pre­ven­ci­ji bo­les­ti.

Umje­re­na kon­zu­ma­ci­ja vi­na

– Ša­re­ni­lo vo­ća i po­vr­ća na ta­nju­ru nu­di i pa­le­tu nu­tri­je­na­ta i fi­to­nu­tri­je­na­ta ko­ji pru­ža­ju zdrav­s­tve­ne bla­go­da­ti – od za- us­tav­lja­nja štet­nih slo­bod­nih ra­di­ka­la i pro­tu­upal­nog dje­lo­va­nja do sni­ža­va­nja ko­les­te­ro­la. Ljet­na pre­hra­na mo­ra obi­lo­va­ti svim vri­jed­nim nu­tri­jen­ti­ma ko­ji slu­že kao štit od štet­nog zra­če­nja te ta­ko po­ma­žu u pre­ven­ci­ji ra­ka ko­že te spre­ča­va­ju bo­ra­nje i pri­je­vre­me­no sta­re­nje ko­že. Na­ran­čas­to, žu­to i cr­ve­no vo­će i po­vr­će sa­dr­ži bilj­ne pig­men­te ko­ji po­ti­ču pig­men­ta­ci­ju i ujed­no po­sje­du­ju an­ti­ok­si­da­tiv­no dje­lo­va­nje. Sto­ga je ti­je­kom lje­ta uput­no uži­va­ti u ma­re­li­ca­ma, bre­sk­va­ma, di­nja­ma, lu­be­ni­ca­ma, mr­k­vi... – objaš­nja­va doc. dr. sc. Da­ri­ja Vra­ne­šić Ben­der, nu­tri­ci­onis­ti­ca, te upo­zo­ra­va ka­ko bi mas­nu, pr­že­nu, dim­lje­nu i za­či­nje­nu hra­nu tre­ba­lo iz­bje­ga­va­ti ti­je­kom ci­je­le go­di­ne, a po­se­bi­ce lje­ti. – Hra­na bo­ga­ta za­si­će­nim mas­ti­ma po­ve­ća­va opas­nost od stva­ra­nja nas­la­ga unu­tar krv­nih ži­la i ti­me po­di­že ri­zik od za­čep­lje­nja krv­nih ži­la dok za­či­nje­na hra­na nav­la­či na se­be vo­du i mo­že uz­ro­ko­va­ti de­hi­dra­ci­ju. Umjes­to to­ga, sa­vje­tu­je se uvr­sti­ti obi­lje ri­be i ne­mas­nog me­sa pe­ra­di – upo­zo­ra­va doc.dr.sc. Vra­ne­šić Ben­der. Kao ljet­ni ide­al, nu­tri­ci­onis­ti­ca is­ti­če upra­vo me­di­te­ran­sku pre­hra­nu. Znans­tve­na is­tra­ži­va­nja sva­ki put iz­no­va po­t­vr­đu­ju bla­go­da­ti ove pre­hra­ne, a svje­ži za­či­ni ko­ji se ko­ris­te pri­do­no­se pre­ven­ci­ji bo­les­ti uz već do­bro poz­na­te na­mir­ni­ce po­put ri­be, mas­li­no­va ulja, cje­lo­vi­tih ži­ta­ri­ca... – Krv­ne ži­le i mo­zak od štet­nih ra­di­ka­la šti­ti i umje­re­na kon­zu­ma­ci­ja vi­na, po­go­to­vo cr­nog, ali ne va­lja pre­tje­ri­va­ti. Lje­ti, ka­ko bi­smo uta­ži­li žeđ, naj­češ­će po­se­že­mo za hlad­nim na­pi­ci­ma. No, bo­lje će­mo se ra­s­hla­di­ti pi­je­mo li te­ku­ći­ne sob­ne tem­pe­ra­tu­re ili kon­zu­mi­ra­mo to­ple ča­je­ve i na­pit­ke. U zem­lja­ma gdje vru­ći­ne ne pres­ta­ju ti­je­kom ci­je­le go­di­ne, tra­di­ci­onal­no se pi­ju to­pli ča­je­vi ka­ko bi se ra­s­hla­di­lo or­ga­ni­zam – sa­vje­tu­je Da­ri­ja Vra­ne­šić Ben­der.

Što s mli­ječ­nim pro­izvo­di­ma?

Ka­ko ne bi­smo do­dat­no op­te­re­ći­va­li pro­bav­ni sus­tav, po­želj­no je kon­zu­mi­ra­ti svje­že na­mir­ni­ce u češ­ćim, ali ma­njim obro­ci­ma te sva­ka­ko iz­bje­ga­va­ti pre­vi­še slat­ka je­la i pi­ća. Ni­ka­ko ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti ni na mli­ječ­ne pro­izvo­de. – Or­ga­ni­zam lje­ti, za vri­je­me vru­ćih da­na pri­rod­no tra­ži hra­nu ko­ja je la­ga­na za pro­ba­vu, bo­ga­tu sa­dr­ža­jem vo­de i mi­ne­ra­la ko­ji se gu­be zno­je­njem, s vi­še vla­ka­na, a ma­njom ko­li­či­nom mas­no­ća i pro­te­ina. Svje­ži voć­ni so­ko­vi i fer­men­ti­ra­ni mli­ječ­ni pro­izvo­di s ni­skim udje­lom mas­ti ko­ris­tan su iz­vor en­zi­ma, pri­ja­telj­skih bak­te­ri­ja, vla­ka­na te vi­ta­mi­na i mi­ne­ra­la – za­klju­ču­je doc. dr. sc. Vra­ne­šić Ben­der.

Izvor­ska i mi­ne­ral­na vo­da, ne­zas­la­đe­ni ča­je­vi i iz­o­to­nič­ni na­pi­ci ide­al­ni su za lje­to

Lu­be­ni­ce i di­nje Lu­be­ni­ca ima ak­tiv­ne tva­ri ko­je ubla­ža­va­ju upal­na sta­nja i mo­gu po­mo­ći u pre­ven­ci­ji as­t­me, ate­ro­s­kle­ro­ze, di­ja­be­te­sa, kar­ci­no­ma ko­lo­na i ar­tri­ti­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.