Op­s­ti­pa­ci­ju uz­ro­ku­je i stres te sma­nje­na fi­zič­ka ak­tiv­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Op­s­ti­pa­ci­ja ili za­tvor pred­stav­lja iz­os­ta­nak spon­ta­nog praž­nje­nja cri­je­va, dok se kons­ti­pa­ci­jom sma­tra ote­ža­no praž­nje­nje Stres, sma­nje­na fi­zič­ka ak­tiv­nost, de­hi­dra­ci­ja, odre­đe­ni li­je­ko­vi, ali i hra­na si­ro­maš­na vlak­ni­ma te bo­ga­ta mas­no­ća­ma... Sve su to fak­to­ri ko­ji mo­gu uz­ro­ko­va­ti za­tvor ili op­s­ti­pa­ci­ju. Ve­lik broj slu­ča­je­va op­s­ti­pa­ci­je mo­že se spri­je­či­ti sa­mo pra­vil­nom pre­hra­nom i kom­plet­nom la­bo­ra­to­rij­skom di­jag­nos­ti­kom – tes­to­vi­ma in­to­le­ran­ci­je na hra­nu. No, pos­to­je i na­mir­ni­ce ko­je ne od­go­va­ra­ju sva­kom or­ga­niz­mu i me­ta­bo­liz­mu. In­to­le­ran­ci­ja na hra­nu za­pra­vo je za­kaš­nje­la pa­to­lo­ška reakcija na hra­nu, pi­će i adi­ti­ve u hra­ni. – Naj­češ­ći simp­to­mi in­to­le­ran­ci­je na hra­nu u pro­bav­nom sus­ta­vu su gr­če­vi u tr­bu­hu, vri­je­do­vi u us­noj šup­lji­ni, muč­ni­na, vje­tro­vi, pro­ljev, za­tvor i sin­drom iri­ta­bil­nog cri­je­va – is­ti­če Mi­re­la Ma­rić, ma­gi-

stri­ca nu­tri­ci­oniz­ma iz Po­lik­li­ni­ke Avi­va te sa­vje­tu­je od­la­zak na test za in­to­le­ran­ci­ju ka­ko bi se pos­tup­no po­če­lo iz­ba­ci­va­ti iz pre­hra­ne na­mir­ni­ce zbog ko­jih do­la­zi do osje­ća­ja na­du­tos­ti. Kao naj­češ­će na­mir­ni­ce ko­je mo­gu po­tak­nu­ti pro­ba­vu, nu­tri­ci­onis­ti­ca pre­po­ru­ču­je ja­bu­ke, smok­ve, šlji­ve, gro­žđe, ba­de­me, da­tu­lje, avo­ka­do, ci­ko­ri­ju, la­ne­no sje­me, man­go, pa­pa­ju, ana­nas, per­šin... – U sva­kod­nev­noj pre­hra­ni tre­ba­lo bi uzi­ma­ti i što vi­še pro­izvo­da od pu­no­vri­jed­nih ži­ta­ri­ca, a sma­nji­ti unos mes­nih pre­ra­đe­vi­na, mas­no­ća, pro­izvo­da od ra­fi­ni­ra­nog braš­na i mli­ječ­nih pro­izvo­da – na­po­mi­nje nu­tri­ci­onis­ti­ca te za vri­je­me op­s­ti­pa­ci­je sa­vje­tu­je i iz­bje­ga­va­nje ba­na­na i gric­ka­li­ca.

SHUTTERSTOCK

Struč­nja­ci sa­vje­tu­ju i sma­nje­nje uno­sa mes­nih pre­ra­đe­vi­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.