Pri­ja­vi­te jed­no­mi­nut­ni film na po­že­ški fes­ti­val

Vecernji list - Hrvatska - - Ordinacija.hr - (vb)

25. Hr­vat­ski fes­ti­val jed­no­mi­nut­nih fil­mo­va odr­žat će se 8. i 9. ruj­na u Po­že­gi, a rok za pri­ja­vu fil­mo­va je 15. lip­nja. Tri naj­bo­lja os­tva­re­nja na­gra­dit će me­đu­na­rod­ni ocje­nji­vač­ki sud, a bit će do­di­je­lje­na i na­gra­da pu­bli­ke, na­gra­da za pro­mi­ca­nje so­li­dar­nos­ti me­đu na­ro­di­ma te po­seb­na na­gra­da auto­ru s naj­ve­ćim bro­jem pri­jav­lje­nih fil­mo­va. La­ni je na na­tje­čaj pris­ti­glo vi­še od 400 fil­mo­va iz 47 ze­ma­lja iz ci­je­log svi­je­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.