Ljet­no Art-ki­no otva­ra “Pi­ja­na uli­ca”

Vecernji list - Hrvatska - - Ordinacija.hr - (h)

Pro­gram ri­ječ­kog Ljet­nog Art-ki­na po­či­nje u sri­je­du 14. lip­nja pre­mi­je­rom do­ku­men­tar­nog fil­ma Ma­ri­na Lu­ka­no­vi­ća “Pi­ja­na uli­ca”, a do 30. sr­p­nja u “Ki­nu pod zvi­jez­da­ma” bit će odr­ža­na ukup­no 43 film­ska pro­gra­ma. U pro­gra­mu se oče­ku­ju i gos­to­va­nja Ani­ma­fes­ta, Pu­la Film Fes­ti­va­la, Mo­to­vun Film Fes­ti­va­la te Fes­ti­va­la me­di­te­ran­skog fil­ma Split, a naj­av­lje­ne su i re­pri­ze ovo­go­diš­njih film­skih us­pješ­ni­ca te broj­ni no­vi film­ski nas­lo­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.