Hr­vat­sko-če­ško druš­tvo na­gra­di­lo D. Ru­ljan­čić

Vecernji list - Hrvatska - - Ordinacija.hr - (h)

Hr­vat­sko-če­ško druš­tvo dje­lu­je već 25 go­di­na i u po­vo­du to­ga do­di­je­li­lo je svo­je naj­vi­še priz­na­nje, Na­gra­du “Ma­ri­ja i Stje­pan Ra­dić” pre­vo­di­te­lji­ci Dag­mar Ru­ljan­čić zbog nje­zi­nih iz­nim­nih zas­lu­ga za ra­zvoj hr­vat­sko-če­ških od­no­sa u cje­li­ni, što se oči­tu­je u nje­zi­nu vi­še­go­diš­njem ra­du i pre­poz­nat­lji­vim re­zul­ta­ti­ma traj­ne vri­jed­nos­ti i od ši­re­ga druš­tve­nog in­te­re­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.