Sti­er na če­lu no­ve frak­ci­je u HDZ-u

Sad već biv­ši mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va os­ta­je po­li­tič­ki taj­nik HDZ-a po­sve­ćen ra­du na te­re­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Bo­ban Va­le­čić, San­dra Velj­ko­vić, Tea Ro­mić

Ana­li­za D. Ivan­ko­vić: Sti­ero­vim pro­tes­t­nim is­tu­pom Plen­ko­vić do­bi­va al­ter­na­ti­vu u HDZ-u //Os­ta­nak Sti­era na mjes­tu po­li­tič­kog taj­ni­ka bi­la bi shi­zo­fre­na si­tu­aci­ja//Taj je po­tez za Plen­ko­vi­ća pu­no opas­ni­ji od Ha­san­be­go­vi­ća

Ne­ki čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva HDZ-a ne vje­ru­ju da će Plen­ko­vić do­pus­ti­ti Sti­eru da os­ta­ne na ide­olo­ški snaž­noj po­zi­ci­ji u stran­ci Da­vor Ivo Sti­er pod­nio je os­tav­ku na funk­ci­ju pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de i ministra vanj­skih pos­lo­va. Na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re u Mi­nis­tar­stvu po­t­vr­dio je da je od pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća još pri­je tje­dan da­na za­tra­žio da ga raz­ri­je­ši s mi­nis­tar­ske po­zi­ci­je te da na če­lo Mi­nis­tar­stva ime­nu­je oso­bu “ko­ja će do­bro funk­ci­oni­ra­ti u no­voj po­li­tič­koj kons­te­la­ci­ji”.

Ne­su­gla­si­ce s Plen­ko­vi­ćem

– Sma­trao sam da je naj­bo­lje da pre­mi­jer još proš­log tjed­na pred­lo­ži no­vu oso­bu na če­lu Mi­nis­tar­stva, no pre­mi­jer ni­je htio da bu­dem raz­ri­je­šen duž­nos­ti dok sam bio u ino­zem­s­tvu. Služ­be­no sam da­nas pod­nio os­tav­ku – re­kao je Sti­er. Na­gla­sio je, me­đu­tim, da ne na­mje­ra­va na­pus­ti­ti HDZ te da je ri­ječ o us­kra­ti po­dr­ške pre­mi­je­ru Plen­ko­vi­ću. Po­ru­čio je da ka­ni os­ta­ti na po­zi­ci­ji po­li­tič­kog taj­ni­ka stran­ke i po­sve­ti­ti se ra­du na te­re­nu. – U ovoj no­voj kons­te­la­ci­ji po­treb­no je ja­ča­ti de­mo­kr­š­ćan­sku op­ci­ju u kon­tak­tu s gra­đa­ni­ma, a ja mis­lim da to mo­gu kao zas­tup­nik u Sa­bo­ru i kao po­li­tič­ki taj­nik HDZ-a. Ve­li­ka je čast pred­stav­lja­ti Hr­vat­sku u svijetu, ali sa­da je važ­ni­je ši­ri­ti de­mo­kr­š­ćan­sku op­ci­ju i vra­ti­ti po­vje­re­nje lju­di u ins­ti­tu­ci­je – po­ru­čio je Sti­er. Nje­go­va po­ru­ka iz­a­zva­la je zbu­nje­nost u di­je­lu HDZ-a, a dio čla­no­va stra­nač­kog Pred­sjed­niš­tva sma­tra da je ne­re­al­no oče­ki­va­ti da će Sti­er os­ta­ti po­li­tič­ki taj­nik stran­ke. – Vi­še pro­ble­ma s pi­ta­nji­ma svje­to­na­zor­ske na­ra­vi Sti­er mo­že ima­ti na funk­ci­ji po­li­tič­kog taj­ni­ka ne­go na po­zi­ci­ji ministra, ko­ja je vi­še teh­nič­ke na­ra­vi. Bi­lo bi lo­gič­ni­je da je, ako ima svje­to­na­zor­ski pro­blem oko su­rad­nje s HNS-om, dao os­tav­ku na po­zi­ci­ju u stran­ci – ko­men­ti­rao nam je je­dan član Pred­sjed­niš­tva. Či­nje­ni­ca je, me­đu­tim, da bi se Da­vor Ivo Sti­er te­ško od­lu­čio tak­vo što jav­no re­ći bez pret­hod­nog do­go­vo­ra s Plen­ko­vi­ćem, no u vr­hu stran­ke ni­je se mo­glo doz­na­ti je li po­zi­ci­ja po­li­tič­kog taj­ni­ka do­go­vo­re­na. U HDZ-u pre­pri­ča­va­ju da pro­ble­mi i ne­ra­zu­mi­je­va­nje iz­me­đu Sti­era i Plen­ko­vi­ća tra­ju već ne­ko vri­je­me pa spo­mi­nju an­ga­žman La­dis­la­va Il­či­ća iz Hras­ta kao Sti­ero­va sa­vjet­ni­ka, kao i sta­vo­ve ve­za­ne uz ljud­ska pra­va ko­je je Mi­nis­tar­stvo pod nje­go­vom pa­li­com iz­no­si­lo u Uje­di­nje­ni m na­ro­di­ma i Eu­rop­skoj uni­ji, a ko­ji na­vod­no ni­su usu­gla­še­ni ni u HDZ-u ni u Vla­di. Kao ka­men spo­ti­ca­nja spo­mi­nje se i ime­no­va­nje no­vih ve­le­pos­la­ni­ka, ko­je je na če­ka­nju već mje­se­ci­ma, a ne­ki sa­da tvr­de da je koč­ni­čar i u toj pri­či bio baš Sti­er. Či­nje­ni­ca je i da je Sti­er od sa­mog po­čet­ka in­zis­ti­rao na su­rad­nji s Mos­tom, a ka­da je ona pro­pa­la, je­di­ni je iz HDZ-a jav­no po­zi­vao na no­ve pri­je­vre­me­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re i pro­ti­vio se ide­ji pres­la­ga­nja u Sa­bo­ru. U tak­vim okol­nos­ti­ma iz Sti­ero­ve naj­a­ve da s po­zi­ci­je po­li­tič­kog taj­ni­ka na­mje­ra­va pro­mi­ca­ti de­mo­kr­š­ćan­sku op­ci­ju ne­ki iš­či­ta­va­ju na­mje­ru okup­lja­nja no­ve stra­nač­ke frak­ci­je i po­zi­ci­oni­ra­nje do­sa­daš­njeg ministra za ne­ke bu­du­će unu­tar­stra­nač­ke pri­če. U tu se te­ori­ju uk­la­pa još jed­na Sti­ero­va iz­ja­va, da mu je pr­va idu­ća za­da­ća u HDZ-u im­ple­men­ti­ra­ti na­če­lo “je­dan član – je­dan glas” za iz­bor stra­nač­kih duž­nos­ni­ka na svim ra­zi­na­ma. – HDZ pri­pa­da svim na­šim čla­no­vi­ma i oni mo­ra­ju ima­ti pra­vo iz­a­bra­ti u stra­nač­ka ti­je­la lju­de ko­ji će do­ni­je­ti ključ­ne od­lu­ke za stran­ku i Hr­vat­sku – po­ru­čio je Sti­er.

Cr­k­va že­lje­la da os­ta­ne

Či­nje­ni­ca je i da mno­gi u HDZ-u sve do po­pod­nev­ne kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re ni­su zna­li što će toč­no re­ći Sti­er. Ne­ki su se na­da­li da će ipak odus­ta­ti od na­uma da pod­ne­se os­tav­ku. – Mi smo uoči lo­kal­nih iz­bo­ra sla­li jas­nu po­ru­ku da ni­smo za no­ve iz­bo­re, da bi oni dr­ža­vu sta­ja­li nov­ca i vre­me­na. Lju­di su to pri­hva­ti­li i ne znam za­što bi to Da­vo­ru to bio to­li­ki ka­men spo­ti­ca­nja da je spre­man na­pus­ti­ti Vla­du. Bi­lo bi mi žao da to uči­ni jer je bit upra­vo da se kom­bi­ni­ra­ju raz­li­či­tos­ti i na­đu naj­bo­lja rje­še­nja – re­kao nam je je­dan član Pred­sjed­niš­tva sa­mo po­la sa­ta pri­je pre­si­ce na ko­joj je Sti­er obja­vio os­tav­ku. I me­đu Sti­eru bli­ski­ma još za vi­kend ti­nja­la je na­da da je ri­ječ o ne­su­gla­si­ca­ma ko­je će se prev­la­da­ti. – Za­hva­lio je na pot­po­ri, ali ni­je de­man­ti­rao os­tav­ku. Re­kao je da će se u po­ne­dje­ljak do­go­di­ti ono što se tre­ba do­go­di­ti – ka­zao nam je Sti­erov su­rad­nik. Nes­luž­be­ne in­for­ma­ci­je go­vo­re i da se Sti­era po­ku­ša­lo od­go­vo­ri­ti od nje­go­va na­uma, me­đu os­ta­lim, iz cr­k­ve­nih kru­go­va, ali i s Pan­tov­ča­ka, no oči­to bez us­pje­ha. Sti­ero­va os­tav­ka ni­je iz­ne­na­di­la ana­li­ti­ča­re pa ta­ko Žar­ko Pu­hov­ski ka­že da ju je oče­ki­vao ot­kad je HNS-u po­nu­đe­na funk­ci­ja pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de za druš­tve­na pi­ta­nja. – To je do­ka­za­lo Plen­ko­vi­će­vu že­lju da pro­mi­je­ni smjer Vla­de i HDZ-a – ka­že Pu­hov­ski. Iz Sti­ero­vih iz­ja­va ta­ko­đer či­ta da na te­re­nu ne­će ra­di­ti ono što tra­ži Plen­ko­vić. Kao mo­gu­ća no­va mi­nis­tri­ca vanj­skih pos­lo­va nes­luž­be­no se spo­mi­nje dr­žav­na taj­ni­ca u Mi­nis­tar­stvu vanj­skih pos­lo­va Ma­ri­ja Pej­či­no­vić Bu­rić.

Sti­er se snaž­no pro­ti­vio su­rad­nji HDZ-a s HNS-om i za­zi­vao pri­je­vre­me­ne iz­bo­re Mno­gi su u stran­ci sve do pre­si­ce vje­ro­va­li da će se Sti­er pre­do­mis­li­ti i ipak os­ta­ti mi­nis­tar Lo­še je ra­dio zbog sta­va pre­ma ljud­skim pra­vi­ma, do­veo nas je u rang Polj­ske i Ma­đar­ske, do­bro je da od­la­zi ORSAT MILJENIĆ Sti­ero­va os­tav­ka ne­će na­šte­ti­ti vanj­skoj po­li­ti­ci. Zna­mo što je ra­dio po pi­ta­nju ljud­skih pra­va JOŠKO KLISOVIĆ sa­bor­ski zas­tup­nik sa­bor­ski zas­tup­nik

Ri­ječ je o bla­goj kri­ti­ci po­s­ljed­njih do­ga­đa­nja i naj­a­vi ja­ča­nja utje­ca­ja unu­tar HDZ-a NIKOLA GRMOJA sa­bor­ski zas­tup­nik HDZ i HNS u tr­go­vač­koj su, ne­po­šte­noj ko­ali­ci­ji. Sti­er je pos­tu­pio u skla­du sa svo­jim vri­jed­nos­ti­ma MIRO BULJ sa­bor­ski zas­tup­nik

MA­RI­JA PEJ­ČI­NO­VIĆ BU­RIĆ Dr­žav­nu taj­ni­cu u Mi­nis­tar­stvu vanj­skih pos­lo­va spo­mi­nje se kao mo­gu­ću bu­du­ću mi­nis­tri­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.