Mo­dri­ću za me­da­lju s va­tre­ni­ma tre­ba bo­lji iz­bor­nik

Ča­čić pod po­ve­ća­lom

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

‘Net­ko’ je, zna se i tko, tre­ne­ru za­gre­bač­ke Lo­ko­mo­ti­ve u ru­ke dao zvi­jez­de Li­ver­po­ola, Atle­ti­ca, Re­al Ma­dri­da, Ju­ven­tu­sa... s vo­đe­njem utak­mi­ca. A ta­kav je, ni­je­mi svje­dok na klu­pi, Mo­dri­ću, Man­džu­ki­ću, Ko­va­či­ću i Pe­ri­ši­ću sa­mo – uteg. Ka­kav je za­pra­vo tre­ner An­te Ča­čić? Ne­ma dvoj­be, is­ku­san, s 30-go­diš­njim sta­žem na klu­pi, pre­ma­zan svim mas­ti­ma, od­lič­no te­orij­ski pot­ko­van, pri­tom ugla­đen i neo­ka­lja­na imi­dža, elok­ven­tan, ali od­mje­ren u jav­nim is­tu­pi­ma, ugle­dan i ci­je­njen u struč­nim kru­go­vi­ma... I sve bi to bi­lo po­želj­no i neo­do­lji­vo sa­mo ka­da bi se tra­žio gost pre­da­vač na No­go­met­noj aka­de­mi­ji HNS-a ili tre­ner­skom se­mi­na­ru, a ne iz­bor­nik, šef, auto­ri­ta­tiv­ni vo­đa jed­ne od naj­po­tent­ni­jih svjet­skih re­pre­zen­ta­ci­ja, či­jem se igrač­kom ar­se­na­lu di­ve naj­ve­ći svjet­ski struč­nja­ci. I tu nas­ta­je pro­blem: na­ime, “net­ko” je tre­ne­ru za­gre­bač­ke Lo­ko­mo­ti­ve u ru­ke dao zvi­jez­de Li­ver­po­ola, Atle­ti­ca, Re­al Ma­dri­da, Ju­ven­tu­sa, ili igra­če ko­je vo­de ili su ih vo­di­li Mo­urin­ho, An­ce­lot­ti, Klopp, Si­me­one, Zi­da­ne, Al­le­gri... Da­li su va­tre­ni­ma struč­nja­ka či­je tre­ner­ske od­lu­ke ni­ka­da ni­su pre­su­đi­va­le utak­mi­ce Li­ge pr­va­ka, čak ni europ­skih pret­ko­la, jer ono što se Ča­či­ću jed­nom do­go­di­lo pro­tiv Lu­do­go­re­ca u Za­gre­bu spa­da u čis­ti do­dir sre­će ili, ko­lok­vi­jal­no re­če­no – is­krum­pi­rao se. Oni ko­ji su ta­da sva­kod­nev­no pra­ti­li Di­na­mo­ve nas­tu­pe sje­tit će se ka­ko se Ča­čić u to vri­je­me zak­li­njao u – Iva­na Pe­ku.

Od tre­ne­ra s

An­te Ča­čić Struč­njak či­je tre­ner­ske od­lu­ke ni­ka­da ni­su pre­su­đi­va­le utak­mi­ce Li­ge pr­va­ka, čak ni europ­skih pret­ko­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.