SDP-ov­ce čak ni­su doš­li ni vri­je­đa­ti, u cen­tar Za­gre­ba doš­lo 20-ak gra­đa­na

Po­pu­li­zam

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

Kao od­go­vor na uhi­će­nje zbog vri­je­đa­nja Ja­ni­ce Kos­te­lić, Ba­uk, Gla­va­še­vić i Gr­bin po­zva­li gra­đa­ne da ih vri­je­đa­ju

Dva­de­se­tak gra­đa­na sta­lo je pred SDP-ovim troj­cem. Kaj sli­ka­te te idi­ote, vi­di­te da ni­su nor­mal­ni, ko­men­ti­rao je net­ko nji­hov per­for­mans Tro­ji­ca sa­bor­skih zas­tup­ni­ka SDP-a sta­la su ju­čer pred Ko­ža­ri­će­vo Sun­ce u Bo­go­vi­će­voj uli­ci u Za­gre­bu sprem­no otr­pje­ti i na­go­re uvre­de na svoj ra­čun. Sa­mi su na to po­zva­li gra­đa­ne ka­ko bi po­ka­za­li da ih se mo­že vri­je­đa­ti bez ikak­va stra­ha od mo­gu­ćih sank­ci­ja. Per­for­mans je za­miš­ljen kao re­ak­ci­ja na od­lu­ku Pre­kr­šaj­nog su­da u Spli­tu ko­ji je u ne­dje­lju na pe­tod­nev­nu za­tvor­sku kaz­nu osu­dio sed­mo­ri­cu mla­di­ća pri­ve­de­nih u su­bo­tu zbog na­ru­ša­va­nja jav­nog re­da i mi­ra na tra­jek­tu na li­ni­ji Split – Su­pe­tar i u su­pe­tar­skoj lu­ci na­kon vri­je­đa­nja hr­vat­ske sport­ske le­gen­de i dr­žav­ne taj­ni­ce za sport Ja­ni­ce Kos­te­lić.

Doš­li sa svo­jim pro­ble­mi­ma

No ide­ja im i ni­je baš pa­la na plod­no tlo jer ni 20-ak lju­di ni­je ima­lo po­tre­bu sta­ti i pos­la­ti jas­nu po­ru­ku spo­me­nu­tom troj­cu što mis­le o nji­ma i nji­ho­vu dje­lo­va­nju. Oni ko­ji su se za­us­ta­vi­li uglav­nom su im skre­ta­li po­zor­nost na vlas­ti­te pro­ble­me. Tu i ta­mo net­ko bi od pro­laz­ni­ka do­ba­cio po­ko­ju uvre­du, ali ko­ja je vi­še iš­la na ra­čun sa­me ide­je da se uop­će po­zo­ve gra­đa­ne na vri­je­đa­nje. – Kaj sli­ka­te te idi­ote, vi­di­te da ni­su nor­mal­ni – do­ba­cio im je je­dan pro­laz­nik, dok im je jed­na gos­po­đa ima­la po­tre­bu po­ru­či­ti da poč­nu ne­što i ra­di­ti u ži­vo­tu. Me­đu pro­laz­ni­ci­ma se naš­la i poz­na­ta zvi­žda­či­ca Ves­na Ba­le­no­vić ko­ja je tro­jac pod­sje­ti­la da je nji­ho­va stran­ka bi­la na vlas­ti i da ni­šta ni­je na­pra­vi­la, kon­kret­no oko do­no­še­nja za­ko­na o za­šti­ti zvi­žda­ča. Po­ru­či­la im je da su hra­bri što su doš­li, ali i da bi ih tre­ba­lo bi­ti sram što skup­lja­ju jef­ti­ne po­li­tič­ke bo­do­ve. – Ka­ko su sa­mo ti­hi, skru­še­ni, čed­ni, glu­me do­bri­ce. Sa­mo nas bi­raj­te, s na­ma će vam bi­ti bo­lje – ci­nič­no je ko­men­ti­rao je­dan ne­za­do­volj­ni gra­đa­nin ko­ji je SDP-ov­ci­ma u pro­la­zu do­ba­cio “da za­ga­đu­ju Zagreb”. Troj­cu se sa­mo­ini­ci­ja­tiv­no u per­for­man­su pri­klju­čio i sa­bor­ski zas­tup­nik Ži­vog zi­da Ivan Per­nar ko­ji je objaš­nja­vao da lju­di ima­ju pra­vo vri­je­đa­ti po­li­ti­ča­re jer oni za to pri­ma­ju pla­ću.

Jed­noj ka­žeš, dru­gu že­niš

U jed­nom mu je tre­nut­ku priš­la gru­pi­ca sred­njo­ško­la­ca i upi­ta­la ga što je pres­la­ga­nje. – To ti je kao da ka­žeš jed­noj že­ni da ćeš je ože­ni­ti, a on­da ože­niš dru­gu – objas­nio je Per­nar. Na­kon do­ga­đa­ja Bo­jan Gla­va­še­vić ka­zao je da je smi­sao do­ga­đa­ja bio pos­la­ti po­ru­ku gra­đa­ni­ma da ne smi­ju ima­ti strah od za­tvo­ra sa­mo za­što što ka­žu ne­što gru­bo. – Ne po­du­pi­rem da net­ko ne­kog vri­je­đa, ali mo­ra se mo­ći i to bez sank­ci­ja – ka­zao je Gla­va­še­vić.

Pe­đa Gr­bin, Ar­sen Ba­uk i Bo­jan Gla­va­še­vić po­zi­vom gra­đa­ni­ma da ih vri­je­đa­ju re­agi­ra­li su na pe­tod­nev­nu za­tvor­sku kaz­nu sed­mo­ri­ci zbog vri­je­đa­nja dr­žav­ne taj­ni­ce Ja­ni­ce Kos­te­lić. Pri­dru­žio im se i Ivan Per­nar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.