Tu­ri­zam

Zbog ne­dos­tat­ka rad­ni­ka sa­da se­zon­ce priv­la­če ve­ćim pla­ća­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ro­ma­na Ko­va­če­vić Ba­ri­šić ro­ma­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net

Za­vod je od za­jed­nič­kog in­te­re­sa za Grad Zagreb i RH pa su Ban­dić, Ku­jun­džić i Go­ran Ma­rić do­go­vo­ri­li za­jed­nič­ki pro­jekt Imu­no­lo­ški za­vod za­jed­no će re­vi­ta­li­zi­ra­ti Grad Zagreb i dr­ža­va, do­go­vo­ri­li su ju­čer gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić i mi­nis­tri zdrav­s­tva i dr­žav­ne imo­vi­ne Mi­lan Ku­jun­džić i Go­ran Ma­rić. Ime­no­vat će po­vje­rens­tvo ko­je će u ro­ku od 30 da­na pred­lo­ži­ti mo­del za rje­ša­va- nje pi­ta­nja Imu­no­lo­škog za­vo­da. – Stra­te­ški je in­te­res RH osi­gu­ra­ti pro­izvod­nju plaz­me, tj. de­ri­va­ta plaz­me i po­ku­ša­ti sa­ču­va­ti brend i kva­li­te­tu cje­pi­va. Vje­ru­jem da će­mo u ro­ku od mje­sec da­na ima­ti kon­kret­ne po­dat­ke gdje, ka­ko i s ko­li­ko nov­ca te s kak­vom će­mo opre­mom ići – re­kao je Ku­jun­džić po­no­viv­ši da pro­izvod­nja na sta­roj lo­ka­ci­ji ni­je mo­gu­ća. Ka­zao je i da će uz pos­to­je­će za­pos­le­ni­ke tre­ba­ti no­ve lju­de i zna­nja te da se za sa­da pro­cje­nju­je da je inves­ti­ci­ja vri­jed­na oko 40 mi­li­ju­na eura. Ban­dić je na­gla­sio da će Grad da­ti tri pred­stav­ni­ka u po­vje­rens­tvo, a mi­nis­tar­stva po jed­nog te da će pro­jekt tra­ja­ti če­ti­ri-pet go­di­na. – Za­mo­lit ću pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća da se sas­ta­ne­mo ve­za­no za za­jed­nič­ke pro­jek­te – naj­a­vio je Ban­dić. Go­ran Ma­rić ka­zao je da je vi­še po­ten­ci­jal­nih lo­ka­ci­ja, ali će po­vje­rens­tvo tra­ži­ti op­ti­mal­nu te da će IZ bi­ti jed­na prav­na oso­ba, a ne dvi­je kao sa­da.

Mi­lan Ku­jun­džić Pro­cje­ne su da će inves­ti­ci­ja bi­ti te­ška 30 mi­li­ju­na eura, ka­že mi­nis­tar zdrav­s­tva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.