Po­rez po sna­zi i sta­ros­ti auta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mla­den Mil­čić mlad­ne.mil­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ukup­no je po­rez­na upra­va od tog po­re­za u 2016. ubra­la 193,780.651,76 ku­na, od­nos­no u pro­sje­ku 1001,71 ku­nu po auto­mo­bi­lu Pre­ma is­tom obras­cu po ko­jem je do­ni­je­la no­ve tro­ša­ri­ne na auto­mo­bi­le, Vla­da je, toč­ni­je Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja, pus­ti­la u pro­ce­du­ru iz­mje­ne Za­ko­na o po­seb­nom po­re­zu na mo­tor­na vo­zi­la ko­je se ti­ču opo­re­zi­va­nja stje­ca­nja vlas­niš­tva na rab­lje­ne auto­mo­bi­le. U jav­nu je ras­pra­vu pu­šten pri­jed­log pre­ma ko­jim bi se sa­daš­nji po­rez na stje­ca­nje rab­lje­nog vo­zi­la za­mi­je­nio uprav­nom pris­toj­bom, ali po ko­jim sto­pa­ma će se ra­ču­na­ti i ko­li­ko će to na kra­ju gra­đa­ne sta­ja­ti, ni­je poz­na­to. To će Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja, baš kao sa sto­pa­ma za iz­ra­čun tro­ša­ri­na na auto­mo­bi­le, do­ni­je­ti pod­za­kon­skim ak­ti­ma na­kon što se u Sa­bo­ru iz­gla­sa za­kon. Ra­di se o fa­moz­nom po­re­zu od 5% tr­žiš­ne vri­jed­nos­ti vo­zi­la ko­ju mo­ra­te pla­ti­ti ka­da ku­pi­te rab­lje­ni auto­mo­bil u tre­nut­ku pri­je­no­sa vlas­niš­tva. Pla­ća­nje tog po­re­za u naj­ma­nju je ru­ku dvoj­be­no jer se ra­di o ha­ra­ču ko­ji no­vi vlas­nik mo­ra pla­ti­ti ako že­li na svo­je ime re­gis­tri­ra­ti auto­mo­bil iako je PDV pla­ćen na auto­mo­bil kad je pr­vi put re­gis­tri­ran (bi­lo u Hr­vat­skoj ili ne­koj dru­goj dr­ža­vi EU), a na auto­mo­bil je pla­ćen i po­seb­ni po­rez (tro­ša­ri­na) u tre­nut­ku kup­nje no­vog auta u Hr­vat­skoj ili pri uno­su auto­mo­bi­la iz dr­ža­ve čla­ni­ce EU. Tak­vih je pro­mje­na vlas­niš­tva na ko­je se pla­ća­lo 5% po­re­za u 2016. bi­lo 193.448. Ukup­no je po­rez­na upra­va od tog po­re­za u 2016. ubra­la 193,780.651,76 ku­na, od­nos­no u pro­sje­ku 1001,71 ku­nu po auto­mo­bi­lu. To zna­či da je pro­sječ­na vri­jed­nost rab­lje­nog auta ko­ji se ku­pu­je u Hr­vat­skoj 20.000 ku­na. U dru­gim dr­ža­va­ma EU ta­kav na­met se ili ne pla­ća ili tak­va pris­toj­na ni­je sku­pa kao kod nas. I pre­ma no­vim iz­mje­na­ma fi­zič­ka oso­ba ko­ja ku­pu­je auto­mo­bil od prav­ne oso­be bi­la bi kao i do sa­da os­lo­bo­đe­na tog na­me­ta, ali u bu­duć­nos­ti, bu­de li auto opet mi­je­njao vlas­ni­ka, pri­je­nos vlas­niš­tva pod­li­je­že opo­re­zi­va­nju. Mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić naj­av­lju­je da bi uprav­na pris­toj­ba “tre­ba­la bi­ti ne­što po­volj­ni­ja za gra­đa­ne”. Ko­li­ko? Ni­je poz­na­to jer Po­rez­na upra­va još, ka­žu, ana­li­zi­ra vi­si­nu uprav­ne pris­toj­be ko­ja će se pla­ća­ti pre­ma kri­te­ri­ji­ma sta­ros­ti vo­zi­la i sna­ge mo­to­ra vo­zi­la u ki­lo­va­ti­ma (do­sad se taj na­met pla­ćao pre­ma vri­jed­nos­ti vo­zi­la). A o svim de­ta­lji­ma će jav­nost bi­ti pra­vo­vre­me­no in­for­mi­ra­na. Bu­du­ći da bi iz­mje­ne za­ko­na tre­ba­le stu­pi­ti na sna­gu 1. sr­p­nja, pra­vo­vre­me­nost je već sa­da upit­na. No, u sve­mu je po­zi­tiv­no što ku­pac pris­toj­bu ne­će mo­ra­ti pla­ća­ti u po­rez­noj upra­vi, ne­go u po­li­cij­skoj upra­vi gdje će i re­gis­tri­ra­ti auto­mo­bil na svo­je ime.

Pris­toj­ba se ne­će pla­ća­ti u po­rez­noj upra­vi, ne­go u po­li­cij­skoj upra­vi gdje će ku­pac i re­gis­tri­ra­ti vo­zi­lo na svo­je ime

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.