STI­ERO­VIM PROTESTOM PLEN­KO­VIĆ U HDZ-u DOBIO AL­TER­NA­TI­VU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­vor Ivan­ko­vić

Jav­ni is­tup Da­vo­ra Ive Sti­era do sa­da je naj­ja­či po­li­tič­ki ša­mar An­dre­ju Plen­ko­vi­ću. Mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va na od­la­sku Sti­er ba­cio je svom du­go­go­diš­njem ko­le­gi i sa­vez­ni­ku unu­tar HDZ-a ru­ka­vi­cu u li­ce. I vje­ro­jat­no bi gri­je­ši­li oni ko­ji bi po­mis­li­li da su Plen­ko­vić i Sti­er do­go­vo­ri­li ta­kav igro­kaz. Tak­vo što se, na­ime, te­ško do­go­va­ra. Sti­erov je odlazak iz Vla­de pro­tes­t­ni. Dao je os­tav­ku u sklo­pu jas­nog po­li­tič­kog kon­tek­s­ta, da se ne sla­že s Plen­ko­vi­će­vom re­kon­fi­gu­ra­ci­jom Vla­de s HNS-om. No, Sti­er je po­ka­zao da se zbog to­ga ne sma­tra di­si­den­tom, ne­go da, na­pro­tiv, os­ta­je u HDZ-u i, što­vi­še, že­li os­ta­ti na važ­noj funk­ci­ji po­li­tič­kog taj­ni­ka stran­ke. Ka­ko bi, ka­ko sam ka­že, sa­da kao zas­tup­nik HDZ-a u Sa­bo­ru i po­li­tič­ki taj­nik nas­ta­vio ra­di­ti na svo­joj pa­ra­dig­mi i us­mje­ra­va­ti HDZ pre­ma dub­ljoj de­mo­kr­š­ćan­skoj op­ci­ji. Taj je nje­gov stav sim­pa­ti­čan i va­lja mu priz­na­ti da ima hra­bros­ti u nje­go­vu či­nu jer je pr­vi ta­ko vi­so­ko ran­gi­ra­ni HDZ-ovac ko­ji je iz­i­šao iz tzv. mo­no­lit­nos­ti stran­ke i iz­rav­no še­fu po­ru­čio da se ne sla­že s nje­go­vom po­li­ti­kom. No, ka­da bi Sti­er os­tao po­li­tič­ki taj­nik, to bi ot­pri­li­ke zvu­ča­lo ova­ko – ne sla­žem se s to­bom, An­drej, ali tra­žim da mi os­ta­viš funk­ci­ju i po­li­tič­ki pros­tor da or­ga­ni­zi­ram svo­ju frak­ci­ju u HDZ-u, odak­le ću ti kon­ku­ri­ra­ti. To bi vje­ro­jat­no bi­la po­ma­lo shi­zo­fre­na si­tu­aci­ja jer je uvri­je­že­no da po­li­tič­ki taj­nik bu­de u ko­re­la­ci­ji s po­li­tič­kim sta­vo­vi­ma pred­sjed­ni­ka stran­ke pa bi bi­lo lo­gič­no da Sti­er bu­de raz­ri­je­šen s funk­ci­je po­li­tič­kog taj­ni­ka. Ovim is­tu­pom Sti­er se, me­đu­tim, pre­tvo­rio i u iz­rav­nog po­li­tič­kog iz­a­zi­va­ča Plen­ko­vi­ću, a ta se nje­go­va na­mje­ra vi­di i iz za­vr­š­ne po­ru­ke gdje oči­to ape­li­ra na odr­ža­va­nje unu­tar­stra­nač­kih iz­bo­ra po na­če­lu je­dan član, je­dan glas. Pre­ma po­tre­su ko­ji bi mo­gao iz­a­zva­ti ova­kav Sti­er, pro­jekt Ha­san­be­go­vi­ća je luk i vo­da jer Sti­er os­ta­je u HDZ-u i ba­ca ru­ka­vi­cu iz­nu­tra. Plen­ko­vi­će­vo re­di­zaj­ni­ra­nje HDZ-a bi­la je vi­so­ko­ri­zič­na ope­ra­ci­ja i vje­ro­jat­no se mo­ra­lo do­go­di­ti da Sti­er sa­da uđe u nas­ta­lu po­li­tič­ku pu­ko­ti­nu u HDZ-u.

Pre­ma po­tre­su ko­ji bi mo­gao iz­a­zva­ti Sti­er, pro­jekt Ha­san­be­go­vi­ća je luk i vo­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.