Za­što ra­di­ti na mo­ru za 4000 ku­na kad se u Aus­tri­ji i Ir­skoj za­ra­di bar 12.000

Pos­lo­dav­ci­ma u tu­riz­mu doš­lo na na­pla­tu škr­ta­re­nje na se­zon­ci­ma s pla­ća­ma is­pod hr­vat­skog pro­sje­ka, pr­vo su u Is­tri shva­ti­li da ta­ko da­lje vi­še ne ide

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Rad­mi­la Ko­va­če­vić ZAGREB

Se­zon­ce si ho­tel­ske ku­će da­nas nas­to­ji osi­gu­ra­ti po­vi­ši­ca­ma, re­gre­som, bo­žić­ni­ca­ma..., a za smje­štaj im gra­de pra­ve ma­le ho­te­le Šted­nja je pos­lo­dav­ci­ma u tu­riz­mu doš­la na na­pla­tu. Gos­ti­ju je sve vi­še, a za­in­te­re­si­ra­nih za tu­ris­tič­ke pos­lo­ve sve ma­nje. Za­što, uos­ta­lom, i di­rin­či­ti na na­šem mo­ru za ne­ko­li­ko ti­su­ća ku­na, kad se u Nje­mač­koj, Aus­tri­ji, Ir­skoj... za is­ti po­sao mo­že za­ra­di­ti i dvos­tru­ko vi­še? Od­lu­ka o od­la­sku u ino­zem­s­tvo ni­je la­ga­na, ali ra­ču­ni­ca je za mno­ge se­zon­ce iz Sla­vo­ni­je, Me­đi­mur­ja, Za­gor­ja... vr­lo jas­na. – Kod nas se ve­ći­na ko­le­ga se­zo­na­ca vra­ća. Uvje­ti su do­bri, me­ni je pla­ća ove go­di­ne ti­su­ću ku­na ve­ća ne­go la­ni. Ne­us­po­re­di­vo sa se­zo­na­ma ko­je sam ra­di­la u pri­vat­nim res­to­ra­ni­ma. Zna­te ka­ko je kod pri­vat­ni­ka; ra­di­te prak­tič­ki bez slo­bod­nog da­na, pla­ća 4000 ku­na, a sa­mo dio pre­ko ra­ču­na, os­ta­lo na ru­ke – ka­zu­je ku­ha­ri­ca u jed­nom Va­la­ma­ro­vu ho­te­lu (po­da­ci poz­na­ti re­dak­ci­ji), i do­da­je: – Ra­zu­mi­jem lju­de ko­ji od­la­ze u ino­zem­s­tvo. Ja ži­vim ov­dje i da mo­ram od­la­zi­ti od ku­će ra­di pos­la, ne bih si­gur­no iš­la ne­ka­mo na oba­lu za 6000 ku­na kad se va­ni za is­ti po­sao mo­že do­bi­ti 12.000 i vi­še.

Po­la mi­li­jar­de eura inves­ti­ci­ja

Jas­no je sve to na­po­kon i pos­lo­dav­ci­ma, a pr­vi su shva­ti­li is­tar­ski, pa ih sve vi­še nas­to­ji osi­gu­ra­ti ljet­nu rad­nu sna­gu po­vi­ši­ca­ma, re­gre­si­ma, ju­bi­lar­nim na­gra­da­ma, bo­žić­ni­ca­ma, bes­plat­nom hra­nom ili pra­vim ma­lim ho­te­li­ma ko­je im sa­da gra­de za smje­štaj. Sa­me inves­ti­ci­je, ina­če, u tu­riz­mu već du­go ni­su u pi­ta­nju; sva­ke ih je go­di­ne sve vi­še, sa­mo ove go­di­ne tu­ris­tič­ke su kom­pa­ni­je u no­ve ili u pre­ure­đe­nje pos­to­je­ćih ho­te­la ulo­ži­le vi­še od po­la mi­li­jar­de eura. Ali, za za­pos­le­ne ne­ka­ko ni­kad ni­je dos­ta­ja­lo i tu­ri­zam je go­di­na­ma na nes­lav­nom gla­su po is­pod­pro­sječ­nim pla­ća­ma. Po­vrh to­ga, broj­ke go­vo­re da mno­ge tu­ris­tič­ke kom­pa­ni­je kod nas za pla­će iz ukup­ne ma­se iz­dva­ja­ju i de­set pos­to ma­nje ne­go u broj­nim dru­gim europ­skim zem­lja­ma. Pa čak, re­ci­mo, ma­nje ne­go li u Slo­ve­ni­ji, ko­ja je pu­no bli­ža uobi­ča­je­nom, pris­toj­nom omje­ru pre­ma ko­jem na tro­ško­ve ra­da od­la­zi ne­što vi­še od tre­ći­ne ukup­nih pri­ho­da. Kod nas je to u pro­sje­ku 22 do 26 pos­to. Ne ču­di, sto­ga, da se u dje­lat­nos­ti ko­ja bi ove go­di­ne tre­ba­la za­pos­li­ti tri­de­se­tak ti­su­ća se­zo­na­ca su­oča­va­ju s pro­ble­mom manj­ka rad­ne sna­ge. Nes­ta­ši­com rad­ni­ka nit­ko se ne že­li hva­li­ti, lo­ša je to rek­la­ma, ali sin­di­kal­ne pro­cje­ne ka­zu­ju da bi se ma­njak rad­ni­ka u špi­ci mo­gao bro­ji­ti ba­rem u ne­ko­li­ko ti­su­ća rad­ni­ka, a mo­žda i u okru­glih de­set ti­su­ća. Naj­ma­nji će pro­blem, ka­ko se či­ni, bi­ti u Is­tri, či­je tu­ris­tič­ke kom­pa­ni­je sa­me an­ga­ži­ra­ju oko de­set ti­su­ća se­zo­na­ca. Sin­di­kal­ci su is­pre­go­va­ra­li s ta­moš­njim ho­tel­skih ku­ća­ma po­vi­ši­ce u pro­sje­ku od 3,5 do šest pos­to pa se mno­ge ho­tel­ske kom­pa­ni­je hva­le da kod njih vi­še ne­ma pla­će ni­že od 4000 ku­na ne­to. S tim da uz nju u pra­vi­lu idu i bes­plat­ni smje­štaj i hra­na.

Ras­te­re­ti­ti pos­lo­dav­ce

– Da su se pos­lo­dav­ci u tu­riz­mu ta­ko pos­ta­vi­li pri­je dvi­je-tri go­di­ne i da ni­su škr­ta­ri­li na rad­ni­ci­ma, da­nas ne bi ima­li to­li­ko pro­ble­ma s rad­nom sna­gom – is­ti­če Ma­ri­na Cvi­tić iz Sin­di­ka­ta Is­tre, Kvar­ne­ra i Dal­ma­ci­je, ko­ja po­t­vr­đu­je da su se­zon­ci na Kvar­ne­ru i Dal­ma­ci­ji u te­žoj po­zi­ci­ji. Ta­moš­nji su tu­ris­tič­ki pos­lo­dav­ci bi­li tvr­di pre­go­va­ra­či pa će se za­pos­le­ni ma­hom mo­ra­ti za­do­vo­lji­ti po­vi­ši­com od 1,7% iz na­ci­onal­nog ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra. – To je i da­lje pre­ma­lo. Po­sao u tu­riz­mu ni­je la­gan i pos­lo­dav­ci­ma rad­nik do­đe ra­di­ti i na­kon dva-tri tjed­na ode. Mno­gim je ho­te­li­je­ri­ma za ni­ske pla­će ali­bi po­ve­ća­ni PDV i vje­ro­jat­no bi ih tre­ba­lo ras­te­re­ti­ti, ali ne smi­ju se sve pre­bi­ja­ti pre­ko rad­ni­ka – ka­že Edu­ard An­drić, pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta tu­riz­ma. Mi­nis­tar tu­riz­ma Ga­ri Cap­pel­li po­ru­ču­je da je po­sao svih u tu­riz­mu, a po­se­bi­ce pos­lo­da­va­ca, osi­gu­ra­ti pris­toj­ne pla­će, rad­nu sat­ni­cu, slo­bod­ne da­ne, smje­štaj, go­diš­nje ugo­vo­re... Sma­tra da “ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge u odre­đe­noj mje­ri kod po­je­di­nih pos­lo­da­va­ca ne bi tre­bao utje­ca­ti na se­zo­nu“.

Da se o rad­ni­ci­ma mis­li­lo pri­je dvi­je-tri go­di­ne, ne bi bi­lo manj­ka, ka­žu sin­di­kal­ci Ne­ki pos­lo­dav­ci ima­ju pro­ble­ma s rad­nom sna­gom, to ne­će utje­ca­ti na se­zo­nu, ka­že Cap­pel­li

Gos­ti­ju je na Ja­dra­nu sve vi­še, ali je pos­lo­dav­ci­ma sve te­že na­ći rad­ni­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.