Na­gra­da “Lu­ka Ritz” Kar­lu Ko­ro­ni, Dra­že­nu Or­šu­šu i Fra­nu Mar­ku­li­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Go­diš­nja na­gra­da Lu­ka Ritz, za pro­mi­ca­nje to­le­ran­ci­je i ško­le bez na­si­lja, do­di­je­lje­na je ju­čer uče­ni­ku za­dar­ske gim­na­zi­je Jur­ja Ba­ra­ko­vi­ća Kar­lu Ko­ro­ni, Dra­že­nu Or­šu­šu, uče­ni­ku Os­nov­ne ško­le Lud­breg, dok je po­seb­no priz­na­nje uru­če­no Fra­nu Mar­ku­li­nu, za­gre­bač­kom sred­njo­škol­cu Teh­nič­ke ško­le Ru­đe­ra Bo­ško­vi­ća. – Ovo je na­gra­da, ali is­to­dob­no i pod­sjet­nik i sje­ća­nje. Na­gra­da oni­ma ko­ji či­ne do­bro i pre­poz­na­ju što je važ­no. Pod­sjet­nik je za­to što vi­še ne smi­je­mo do­pus­ti­ti ovak­ve ne­mi­le do­ga­đa­je, a sje­ća­nje je pak na Lu­ki­nu mla­dost, ener­gič­nost i do­bro­tu. Na­si­lje u svim svo­jim obli­ci­ma pred­stav­lja pro­blem druš­tva, os­tav­lja po­s­lje­di­ce na psi­hič­ko i fi­zič­ko sta­nje, a jed­na­ko ta­ko na so­ci­jal­ni ži­vot oso­be ko­ja ga je pro­ži­vje­la. Sva­ki do­pri­nos pre­ven­ci­ji na­si­lja da­le­ko je vred­ni­ji od na­po­ra ko­ji se mo­ra­ju uči­ni­ti da bi se ot­klo­ni­le po­s­lje­di­ce to­ga – po­ru­či­la je no­va mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja Bla­žen­ka Div­jak ko­joj je do­dje­la na­gra­de Lu­ka Ritz bi­la pr­va mi­nis­tar­ska obve­za. (lk)

TOMISLAV MILETIĆ/PIXSELL

Dra­žen Or­šuš, Fran Mar­ku­lin i Kar­lo Ko­ro­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.