Ra­zi­la­že­nje o smje­ru ko­jim Vla­da tre­ba ići

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sti­ero­va os­tav­ka lo­gič­na je s ob­zi­rom na nje­go­ve kon­zer­va­tiv­ni­je sta­vo­ve i ula­zak HNS-a u Vla­du SLAVEN LETICA po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Plen­ko­vić je po­ka­zao ka­ko smjer Vla­de že­li okre­nu­ti li­be­ral­nom cen­tru, što Sti­eru oči­to ni­je od­go­va­ra­lo IVAN RIMAC po­li­tič­ki ana­li­ti­čar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.