Je­dva če­ka­mo da Štro­mar i eki­pa po­ku­ša­ju ski­nu­ti plo­ču u Ja­se­nov­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Da­mir Mar­kuš, vu­ko­var­ski bra­ni­telj i biv­ši pri­pad­nik HOS-a te ne­dav­no iz­a­bra­ni HSP-ov do­gra­do­na­čel­nik Ku­ti­ne, na svom je Fa­ce­bo­ok-pro­fi­lu po­ru­čio pot­pred­sjed­ni­ku Vla­de Pre­dra­gu Štro­ma­ru ka­ko je­dva če­ka­ju da on i nje­go­va “eki­pa” do­đu u Ja­se­no­vac po­ku­ša­ti ski­nu­ti spo­men-plo­ču po­gi­nu­lim HOS-ovim bra­ni­te­lji­ma na ko­joj je i poz­drav “za dom sprem­ni”. Mar­kuš je do­gra­do­na­čel­nik pos­tao u ko­ali­ci­ji s HDZ-om, a HDZ-ovac Zlat­ko Ba­bić iz­a­bran je za gra­do­na­čel­ni­ka. “Do­đi i ski­ni, sa­mo se naj­a­vi kad ćeš do­ći ti i tvo­ja eki­pa, je­dva če­ka­mo. Na ovom će se vi­dje­ti ko­li­ko smo za dom sprem­ni, upra­vo na ovom”, na­pi­sao je Mar­kuš. (dp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.