Li­ce­mjer­no, jer se to­le­ri­ra na­si­lje onih ko­ji sje­de u lo­ža­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ogra­đu­ju­ći se od na­si­lja, Haj­duk u pri­op­će­nju is­ti­če da je Ja­ni­ca Kos­te­lić jed­na od ri­jet­kih ko­ja, u ok­vi­ru ov­las­ti i mo­guć­nos­ti, dje­lu­je u ko­rist no­go­me­ta. Ka­žu da su i pri­je upo­zo­ra­va­li da će “na­si­lje nad no­go­me­tom, ne­po­šti­va­nje za­ko­na i de­mo­krat­skih obli­ka dje­lo­va­nja stvo­ri­ti pros­tor za eska­la­ci­ju raz­li­či­tih obli­ka na­si­lja ko­je su, na­gla­ša­va­mo, pro­tiv in­te­re­sa Hajduka. Li­ce­mjer­no je i ri­gid­no za­tva­ra­ti lju­de, na­vod­no zbog ver­bal­nog de­lik­ta, a is­to­vre­me­no to­le­ri­ra­ti sus­tav­no kr­še­nje za­ko­na onih ko­ji sje­de u lo­ža­ma”. Sto­ga su po­zva­li na bor­bu za oz­drav­lje­nje hr­vat­skog spor­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.