Kre­ši­mir Gi­lja pri­tvo­ren zbog pri­jet­nji Be­ris­la­vu Je­li­ni­ću

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net

Gi­lji se na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du su­di zbog uboj­stva Mir­ka Rim­ca 1999., a osu­đen je i na dvi­je go­di­ne zbog po­ku­ša­ja uboj­stva “J .... ću ti ma­ter, vi­djet ćeš ti, sme­će jed­no, fu­ka­ro jed­na, pro­dao si se, đu­bre jed­no...” re­če­ni­ce su ko­je su Kre­ši­mi­ra Gi­lju, sta­rog znan­ca sud­stva i po­li­ci­je, po­nov­no odve­le u Re­me­ti­nec. Te je re­če­ni­ce proš­log tjed­na iz­go­vo­rio Be­ris­la­vu Je­li­ni­ću, glav­nom ured­ni­ku Na­ci­ona­la, ko­jeg je na­zvao ne­za­do­vo­ljan zbog ne­kih tek­s­to­va ko­je je Na­ci­onal objav­lji­vao o nje­mu. S ob­zi­rom na to da Gi­lja ima na­sil­nič­ku proš­lost, u ko­joj je bio sklon ne­su­gla­si­ce rje­ša­va­ti po­te­za­njem pi­što­lja, te da mu na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du upra­vo tra­je su­đe­nje zbog uboj­stva Mir­ka Rim­ca 1999., Je­li­nić ga je kaz­ne­no pri­ja­vio zbog pri­jet­nje. Po­li­ci­ja, a i sud Gi­lji­no su po­na­ša­nje oz­bilj­no shva­ti­li pa je na­kon pro­ve­de­nog kri­mi­na­lis­tič­kog is­tra­ži­va­nja on u pe­tak pri­tvo­ren. Is­traž­ni za­tvor odre­đen mu je zbog opas­nos­ti od po­nav­lja­nja dje­la i mo­gu­ćeg utje­ca­ja na svje­do­ke, a ni po­li­ci­ja ni sud ni­su pri­hva­ti­li nje­go­ve na­vo­de da ni­ko­me ni­je pri­je­tio. Gi­lji se su­di zbog uboj­stva Rim­ca, za što je 2009. bio osu­đen na se­dam go­di­na za­tvo­ra, no pra­vo­moć­nu pre­su­du uki­nuo je Us­tav­ni sud. Ri­ječ je o jed­nom od naj­in­tri­gant­ni­jih slu­ča­je­va u hr­vat­skom pra­vo­su­đu jer je na­kon do­ga­đa­ja u za­gre­bač­kom ka­fi­ću Stars, ka­da je ubi­jen Rimac, a ra­nje­ni su bi­li Be­ri­goj Vu­ko­je­vić, sin Vi­ce Vu­ko­je­vi­ća, i Iva Ju­rić, Gi­lja jed­no vri­je­me bio u bi­je­gu. Pre­dao se 2001. a op­tuž­ni­ca pro­tiv nje­ga od­ba­če­na je jer se po­ja­vio svje­dok ko­ji je tvr­dio da je pu­cao on, a ne Gi­lja. No Vr­hov­ni sud to je rje­še­nje uki­nuo pa je Gi­lji su­đe­no i 2006. pos­tu­pak je do­šao go­to­vo do kra­ja pri­je ne­go što je pre­ki­nut jer je su­dac ko­ji ga je vo­dio oti­šao na Vr­hov­ni sud. Ka­da je su­đe­nje po­če­lo is­po­čet­ka, Gi­lja je osu­đen na se­dam go­di­na za­tvo­ra, a pre­su­du je uki­nuo Us­tav­ni sud. U me­đu­vre­me­nu je i zbog po­ku­ša­ja uboj­stva Dra­ge Tu­ni­ća, u ko­jeg je u jed­nom se­svet­skom ka­fi­ću pu­cao u ruj­nu 2007., osu­đen na dvi­je go­di­ne za­tvo­ra.

Gi­lja je Je­li­ni­ću, glav­nom ured­ni­ku Na­ci­ona­la, pri­je­tio te­le­fo­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.