“Ne mo­žeš bi­ti to­li­ko du­go u po­li­ti­ci i bi­ti po­li­tič­ki ne­pi­smen”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Per­for­mans tro­ji­ce SDP-ova­ca na­išao je na kri­ti­ke i u sa­mom SDP-u. – Ne mo­žeš bi­ti to­li­ko u po­li­ti­ci i to­li­ko po­li­tič­ki ne­pi­smen – ka­zao je je­dan član Pred­sjed­niš­tva SDP-a. Ide­ju je kri­ti­zi­ra­la i po­vrat­ni­ca u SDP Aleksandra Kolarić ko­ja je per­for­mans svo­je tro­ji­ce ko­le­ga gos­tu­ju­ći na N1 te­le­vi­zi­ji na­zva­la pro­ma­še­nim. – Po­zi­va­ju­ći gra­đa­ne da ih vri­je­đa­ju ka­ko bi po­ka­za­li da ne­će bi­ti pri­ve­de­ni, ša­lju pri­mar­no po­ru­ku da je pros­tač­ko vri­je­đa­nje po­li­ti­ča­ra ne­što nor­mal­no i do­pu­šte­no i da ga tre­ba pro­ma­tra­ti kao dio po­li­tič­kog pos­la. Ako je cilj po­ka­za­ti da ni­smo svi is­ti pred za­ko­nom, to je tre­ba­lo drukčije uči­ni­ti – ka­za­la je.

Po­zi­va­ju­ći gra­đa­ne da ih vri­je­đa­ju, ša­lju po­ru­ku da je vri­je­đa­nje po­li­ti­ča­ra ne­što nor­mal­no i do­pu­šte­no ALEKSANDRA KOLARIĆ po­vrat­ni­ca u SDP

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.