71

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra)

mi­li­jun ku­na do­di­je­lio je ju­čer mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Tomislav To­lu­šić lo­kal­nim ra­zvoj­nim stra­te­gi­ja­ma u ri­bar­stvu (FLAG-ovi­ma) – Al­bi iz La­bi­na, Is­tar­skoj Ba­ta­ni iz Me­du­li­na, Is­tar­skom švo­ju iz Pa­zi­na, Juž­nom Ja­dra­nu iz Sto­na i Lis­tu­ri iz Bi­ogra­da – u ok­vi­ru Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma za po­mor­stvo i ri­bar­stvo RH 2014. – 2020. Ri­ječ je o nov­cu za mje­re slat­ko­vod­nog i mor­skog uz­go­ja ili ulo­va, ri­bar­sku in­fras­truk­tu­ru te ra­zvoj za­jed­ni­ca i po­dru­čja ovis­nih o ri­bar­stvu. To­lu­šić je ka­zao ka­ko će ot­pri­li­ke jed­nak iz­nos do­bi­ti još de­vet FLAG-ova.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.