Iz­mje­ne za­ko­na na šte­tu si­ro­maš­ni­jih lo­va­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (tr)

Iz­mje­ne Za­ko­na o lov­s­tvu, o ko­jem je Sa­bor ju­čer ras­prav­ljao, mo­gle bi ugro­zi­ti mno­ga ma­nja i si­ro­maš­ni­ja lo­vač­ka druš­tva, po­ru­či­la je ju­čer opor­ba, jer bi ona sa­da tre­ba­la od­go­va­ra­ti za šte­tu ko­ju na­ne­se div­ljač, pri­mje­ri­ce, na­le­tom na vo­zi­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.