Do­ma­ća ro­ba pre­us­mje­ri­la se na cr­no tr­ži­šte jer se Kon­zum okre­nuo uvo­zu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - jo­lan­da.rak-sajn@ve­cer­nji.net Jo­lan­da Rak Šajn

Za hr­vat­sku po­ljo­pri­vre­du ja­ko je važ­no da se pos­lo­va­nje Agro­ko­ra sta­bi­li­zi­ra jer je za nje­ga di­rek­t­no ili in­di­rek­t­no ve­za­no vi­še od 10.000 OPG-a Agro­ko­ro­ve po­ljo­pri­vred­no-pre­hram­be­ne tvrt­ke ope­ra­tiv­no pos­lu­ju bez te­ško­ća, per­s­pek­tiv­ne su i na njih se ra­ču­na i u bu­duć­nos­ti, ka­zao je Vla­do Čon­dić Ga­lin­čić, sa­vjet­nik za po­ljo­pri­vre­du iz­van­red­nog po­vje­re­ni­ka Vla­de za Agro­kor, na ju­če­raš­njem okru­glom sto­lu o utje­ca­ju kri­ze u Agro­ko­ru na bu­duć­nost hr­vat­ske po­ljo­pri­vre­de ko­ju je or­ga­ni­zi­rao Zbog agrar­nih no­vi­na­ra HND-a. Oču­va­nje pro­izvod­nje i res­truk­tu­ri­ra­nje glav­ni su ci­lje­vi iz­van­red­ne upra­ve, na­gla­sio je. No PIK-u Vr­bo­vec, ko­ji je s ula­ga­nji­ma od 1,2 ml­rd. ku­na u po­s­ljed­njih 10 go­di­na pos­tao ben­c­h­mark u re­gi­ji, to mo­že bi­ti sa­mo no­vi vje­tar u le­đa, ka­zao je pred­sjed­nik upra­ve Ma­te Šte­tić. Na­kon dva mje­se­ca te­ško­ća, tvrt­ka i da­lje pos­lu­je pro­fi­ta­bil­no. Izvoz ras­te, a usko­ro će bi­ti pri­sut­ni i u vo­de­ćem polj­skom tr­go­vač­kom lan­cu Bi­edron­ka. Da su i ko­ope­ran­ti PIK-a za­do­volj­ni, po­t­vr­dio je To­ni Ra­ič iz Sto­čar­stva Ra­ič. Fi­nan­cij­ska injek­ci­ja Agro­ko­ra to­vi­te­lji­ma ju­na­di po­mo­gla je da odr­že pro­izvod­nju i vra­te se na sta­nje ot­pri­je tri mje­se­ca, što se pak ne mo­že re­ći i za sek­tor vo­ća i po­vr­ća. U Kon­zu­mu je do­ne­dav­no bi­lo i 75% do­ma­će­ga vo­ća i po­vr­ća. No ka­ko se on u kri­zi se okre­nuo i jef­ti­nom uvo­zu, do­ma­ća se pro­izvod­nja u dva mje­se­ca vra­ti­la 10 go­di­na una­zad i ve­li­ki se dio ro­be pre­us­mje­rio na cr­no tr­ži­šte, ka­zao je čel­nik upra­ve Agro­fruc­tu­sa De­nis Ma­ti­je­vić. – Za ci­je­lu hr­vat­sku po­ljo­pri­vre­du ja­ko je važ­no da se pos­lo­va­nje Agro­ko­ra sta­bi­li­zi­ra jer je za nje­ga na di­rek­tan ili in­di­rek­tan na­čin ve­za­no vi­še od 10.000 OPG-a – iz­ja­vio je Ma­to Br­lo­šić, čel­nik HPK. Dra­go Mu­nji­za, neo­vis­ni kon­zul­tant, ka­že da stra­ni tr­go­vač­ki lan­ci sa­da ugo­va­ra­ju vi­še ro­be od hr­vat­skih OPG-a što je do­bro, ali je­dan dio ih ucje­nju­je da sa­da ne smi­ju is­po­ru­či­va­ti ro­bu Agro­ko­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.