Ka­da se po­ja­vi­la sal­mo­ne­la, od­mah smo re­agi­ra­li

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

La­ni se za­ra­za sal­mo­ne­lom iz jed­ne polj­ske far­me pro­ši­ri­la Eu­ro­pom, u Hr­vat­skoj je od po­s­lje­di­ca za­ra­ze pre­mi­nuo dje­čak. Što se na­pra­vi­lo da bi se po­di­gla zdrav­s­tve­na si­gur­nost? Po­ja­va sal­mo­ne­lo­ze obu­hva­ti­la je mno­ge zem­lje, mi smo do­bro i br­zo di­jag­nos­ti­ci­ra­li pro­blem te promp­t­no po­du­ze­li nuž­ne ko­rek­tiv­ne mje­re. Polj­ski po­ljo­pri­vred­ni­ci bi­li su skep­tič­ni gle­de EU, no is­pa­da da su iz­nim­no pro­fi­ti­ra­li. Ka­ko? Polj­ski se pro­izvo­di mo­gu po­hva­li­ti us­pje­hom na europ­skim i svjet­skim tr­ži­šti­ma. To je priz­na­nje za ko­je su polj­ski po­ljo­pri­vred­ni­ci i polj­sko se­lo ra­di­li go­di­na­ma. Ako to­me do­da­mo da su polj­ski po­ljo­pri­vred­ni­ci mar­lji­vi i vjer­ni gos­po­dar­stvi­ma, to sve objaš­nja­va. Fon­do­vi EU su, na­rav­no, fak­tor ko­ji ja­ča na­še mo­guć­nos­ti u tom po­dru­čju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.