No­vi šef Kni­na: Ise­lja­va­nje je naj­ve­ći pro­blem gra­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

No­vi knin­ski gra­do­na­čel­nik Mar­ko Je­lić pre­uzeo je u po­ne­dje­ljak vlast od biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Ni­ko­le Bla­že­vi­ća, ko­ji je na­kon pri­mo­pre­da­je svom na­s­ljed­ni­ku po­že­lio sre­ću u ra­du. Je­lić re­kao je ka­ko kao naj­ve­ći grad­ski pro­blem na­veo ise­lja­va­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.