Vi­adukt ot­pu­šta 500 rad­ni­ka i tra­ži ot­pis 125 mi­li­ju­na ku­na

Pro­da­ju i udio u MZLZ-u kon­ce­si­ona­ru na Ple­su za 10 mi­li­ju­na eura

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net

Pri­ho­di tvrt­ke ko­ja je u blo­ka­di vi­še od 70 da­na, u pr­va tri mje­se­ca ove go­di­ne iz­no­si­li su sa­mo 49 mi­li­ju­na ku­na Jo­sip Bo­hu­tin­ski Tr­go­vač­ki sud u Za­gre­bu pri­hva­tio je pri­jed­log Vi­aduk­ta o po­kre­ta­nju pred­ste­čaj­ne na­god­be za tu tvrt­ku ko­ja je u blo­ka­di vi­še od 70 da­na. Na dan pod­no­še­nja zah­tje­va za pred­ste­čaj­nu na­god­bu, 18. svib­nja, Vi­adukt je bio u ne­pre­kid­noj blo­ka­di 50 da­na, a ne­pod­mi­re­ne obve­ze na taj dan iz­no­si­le su 140,3 mi­li­ju­na ku­na.

Dras­ti­čan pad pri­ho­da

U pla­nu res­truk­tu­ri­ra­nja ko­ji je Vi­adukt iz­ra­dio i pri­lo­žio svom zah­tje­vu za otva­ra­nje pred­ste­čaj­ne na­god­be, na­vo­di se da je tvrt­ka ti­je­kom 2016. ima­la pad pri­ho­da sa 750 na 604 mi­li­ju­na ku­na i rast ra­sho­da sa 694 na 823 mi­li­ju­na ku­na, što je do­ve­lo do ne­ga­tiv­nog ope­ra­tiv­nog re­zul­ta­ta od 219 mi­li­ju­na ku­na. U pr­va tri mje­se­ca ove go­di­ne Vi­adukt je os­tva­rio pri­ho­de od sa­mo 49 mi­li­ju­na ku­na, što bi zna­či­lo, nas­ta­vi li se is­ti trend i u idu­ćim kvar­ta­li­ma, da bi pri­ho­di u ovoj go­di­ni iz­no­si­li sa­mo 200 mi­li­ju­na ku­na, a ra­sho­di bi bi­li naj­ma­nje 180 mi­li­ju­na ku­na vi­ši. Ukup­ni du­go­vi Vi­aduk­ta iz­no­se 493 mi­li­ju­na ku­na. Pri to­me su obve­ze pre­ma do­bav­lja­či­ma na dan 31. ožuj­ka iz­no­si­le 247,6 mi­li­ju­na ku­na. U mje­ra­ma fi­nan­cij­skog res­truk­tu­ri­ra­nja ko­je pred­la­že upra­va Vi­aduk­ta ko­ju vo­di Da­mir Ke­ze­le vje­rov­ni­ci­ma se nu­di re­pro­gram du­ga, i to ta­ko da se 70 pos­to ukup­nog du­ga ot­pla­ću­je se­dam go­di­na uz tri go­di­ne po­če­ka i go­diš­nju ka­ma­tu od 1,5 pos­to. Pre­os­ta­li dio du­ga pla­ti­li bi na­kon okon­ča­nja is­pla­te re­pro­gra­mi­ra­nog du­ga, od­nos­no za 10 go­di­na. Di­je­lu vje­rov­ni­ka vi­šeg is­plat­nog raz­re­da – rad­ni­ci­ma i dr­ža­vi (do­pri­no­si na pla­će) – du­go­vi bi se na­mi­ri­li u ro­ku od 60 da­na od de­blo­ka­de ra­ču­na tvrt­ke. Os­ta­lim vje­rov­ni­ci­ma iz te sku­pi­ne kao i vje­rov­ni­ci­ma s neo­si­gu­ra­nim traž­bi­na­ma pred­la­že se ot­pis 40 pos­to du­ga, a os­ta­lo bi­lo bi re­pro­gra­mi­ra­no na pet go­di­na uz jed­nu go­di­nu po­če­ka i be­ska­mant­nu ot­pla­tu. Ta­ko bi se ukup­no ot­pi­sa­lo 125 mi­li­ju­na ku­na du­ga Vi­aduk­ta. U toj tvrt­ki je na dan 31. ožuj­ka ove go­di­ne bi­lo za­pos­le­no 1173 lju­di, od to­ga 902 s ugo­vo­ri­ma na neo­dre­đe­no i 271 na odre­đe­no vri­je­me. U pla­nu res­truk­tu­ri­ra­nja na­vo­di se da je jed­na od ključ­nih mje­ra sma­nje­nje bro­ja za­pos­le­nih ko­ji ima­ju ugo­vo­re na neo­dre­đe­no vri­je­me za njih 500. Tro­ško­vi za nji­ho­ve ot­prem­ni­ne pro­ci­je­nje­ni su na 15 mi­li­ju­na ku­na. Ka­ko bi po­bolj­šao svo­ju lik­vid­nost, Vi­adukt pla­ni­ra pro­da­ti i svoj udio u tvrt­ki Me­đu­na­rod­na zrač­na lu­ka Zagreb (MZLZ) ko­ja je kon­ce­si­onar u Zrač­noj lu­ci Fra­njo Tuđ­man. Udio Vi­aduk­ta u MZLZ-u iz­no­si 5,11 pos­to, a upra­va te tvrt­ke pro­cje­nju­je da će za to do­bi­ti 10 mi­li­ju­na eura.

No­vi kre­dit

Do svje­žeg nov­ca Vi­adukt pla­ni­ra do­ći i pro­da­jom svog po­tra­ži­va­nja u Li­bi­ji u iz­no­su od 40 mi­li­ju­na ku­na, na­rav­no, uz di­skont fak­to­ring ku­ća­ma ili fi­nan­cij­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma. Od to­ga oče­ku­ju 20 mi­li­ju­na eura ili pak da im po­tra­ži­va­nje u Li­bi­ji pos­lu­ži kao ko­la­te­ral za no­vi kre­dit kod HBOR-a u iz­no­su od 10 do 20 mi­li­ju­na eura. Upra­va na­vo­di i da je otvo­re­na za ula­zak stra­te­škog part­ne­ra ko­ji bi do­ka­pi­ta­li­zi­rao tvrt­ku.

Po­tra­ži­va­nja od 40 mi­li­ju­na eura u Li­bi­ji na­mje­ra­va­ju pro­da­ti fak­to­ring ku­ća­ma

U Vi­aduk­tu je na dan 31. ožuj­ka bi­lo za­pos­le­no 1173 lju­di, od to­ga 902 na neo­dre­đe­no i 271 na odre­đe­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.