Po­li­tič­ka sta­bil­nost naj­važ­ni­ja za gos­po­dar­stvo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (bb)

„Si­ner­gi­ja kao ključ opo­rav­ka“na­ziv je 6. Re­gi­onal­ne kon­fe­ren­ci­je gos­po­dar­stve­ni­ka ko­ja je ju­čer za­po­če­la u Vin­kov­ci­ma, a oku­pi­la je vi­še od 160 su­di­oni­ka. Mi­nis­tri­ca re­gi­onal­nog ra­zvo­ja Gabrijela Ža­lac ka­za­la je ka­ko su se stva­ri u gos­po­dar­stvu Hr­vat­ske po­če­le kre­ta­ti u pu­nom bo­ljem smje­ru te da to po­t­vr­đu­ju i broj­ni po­ka­za­te­lji. – Gos­po­dar­stve­ni­ci i po­du­zet­ni­ci u Vla­di pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća ima­ju pri­ja­te­lja. Is­to ta­ko ogro­man zna­čaj za gos­po­dar­stvo ima po­li­tič­ka sta­bil­nost ko­ja je za po­du­zet­ni­ke naj­bit­ni­ja – rek­la je Ža­lac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.