An­tun Pa­do­van­ski – sve­tac za­štit­nik ko­ji spa­ja i uje­di­nju­je Hr­va­te

Ho­do­čaš­ća, pro­šte­nja i mis­na slav­lja okup­lja­ju vjer­ni­ke di­ljem Hr­vat­ske

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ve­dran.ba­len@ve­cer­nji.net

Tra­di­ci­onal­nim ho­do­čaš­ćem de­ve­tu go­di­nu za­re­dom na An­tu­no­vo se spa­ja­ju i po­dvinj­ska žu­pa sa žu­pom u Gor­njim Mo­či­la­ma-Si­je­kov­cu Ve­dran Ba­len Ve­li­ka pro­šte­nja, ho­do­čaš­ća i ve­se­lja sva­ke go­di­ne 13. lip­nja na spo­men­dan sve­tog An­tu­na Pa­do­van­skog u svim hr­vat­skim gra­do­vi­ma oku­pe mnoš­tvo vjer­ni­ka. De­se­ci ti­su­ća lju­di mo­le i pje­va­ju pje­sme nje­mu u čast te u pro­ce­si­ja­ma čas­te nje­go­ve re­lik­vi­je. Sve­tac, ču­do­tvo­rac i evan­đe­oski na­uči­telj omi­ljen je u ci­je­lom svijetu, a mno­ga mjes­ta ši­rom Hr­vat­ske i BiH s po­seb­nim mu se po­što­va­njem obra­ća­ju kao svo­jem ne­be­skom za­štit­ni­ku. Pros­la­va An­tu­no­va u brod­skom pri­grad­skom na­se­lju Po­dvi­nju kroz go­di­ne je iz­ras­la u naj­ve­ći kir­vaj u ovom di­je­lu Sla­vo­ni­je. Po­dvinj­ska žu­pa sv. An­tu­na na po­se­ban je na­čin po­ve­za­na s is­to­ime­nom žu­pom u Gor­njim Mo­či­la­ma-Si­je­kov­cu u su­sjed­noj Bo­san­skoj Po­sa­vi­ni. Ju­čer su ova dva mjes­ta de­ve­tu go­di­nu za­re­dom spo­je­na tra­di­ci­onal­nim ho­do­čaš­ćem. Una­toč ja­kom sun­cu i vru­ći­ni, su­dje­lo­va­lo je tri­de­se­tak vjer­ni­ka ko­ji su po za­vje­tu sve­cu ci­je­log svi­je­ta uoči nje­go­ve svet- ko­vi­ne pje­ša­či­li pet­na­es­tak ki­lo­me­ta­ra. – Na po­čet­ku ovog sve­tog ho­do­čaš­ća sje­ti­te se s kak­vom na­ka­nom na nje­ga kre­će­te i od­ne­si­te lju­di­ma ko­ji ta­mo stal­no ži­ve ri­je­či na­de i utje­he – po­ru­čio je ho­do­čas­ni­ci­ma po­dvinj­ski žup­nik Jo­sap­hat N. Mo­sha. Obi­lje­ža­va­nje blag­da­na sv. An­te u Gor­njim Mo­či­la­ma sva­ke go­di­ne tra­je ne-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.