Šiš­lja­gić se vra­ća li­ječ­nič­kom pos­lu, a pr­vi po­tez Anu­ši­ća sjed­ni­ca Vla­de u Osi­je­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

Do te sjed­ni­ce iz­dvo­jit će se pro­ble­mi u žu­pa­ni­ji ko­ji su go­di­na­ma ne­ri­je­še­ni – re­kao je no­vi osječ­ko-ba­ranj­ski žu­pan Ivan Anu­šić (HDZ) Ivan Anu­šić pre­uzeo je ju­čer ured osječ­ko-ba­ranj­skog žu­pa­na i nas­li­je­dio Vla­di­mi­ra Šiš­lja­gi­ća, ko­ji je u nje­mu pro­veo osam go­di­na. Šiš­lja­gić je iz­a­bran iz re­do­va HDSSB-a, ali je kraj man­dat do­če­kao kao ne­za­vis­ni kan­di­dat Sna­ge Sla­vo­ni­je i Ba­ra­nje. Go­vo­re­ći o pla­no­vi­ma za bu­duć­nost, Šiš­lja­gić je ka­zao ka­ko će pr­vo ma­lo od­mo­ri­ti, a on­da će, na­da se, vra­ti­ti se li­ječ­nič­kom pos­lu. Po stru­ci je ki­rurg, tra­uma­to­log, a ka­ri­je­ru je iz­gra­dio u KBC-u Osi­jek. Ivan Anu­šić, iz re­do­va HDZ-a, is­tak­nuo je ka­ko od­mah kre­će u re­ali­za­ci­ju u kam­pa­nji obe­ća­na 344 pro­jek­ta, a kao pr­vi zvuč­ni­ji po­tez naj­a­vio je odr­ža­va­nje sjed­ni­ce Vla­de RH u Osi­je­ku. – Do te sjed­ni­ce, iz­dvo­jit će se pro­ble­mi u žu­pa­ni­ji ko­ji su go­di­na­ma ne­ri­je­še­ni i za­jed­no s na­šim mi­nis­tri­ma gle­dat će­mo ka­ko ih naj­k­va­li­tet­ni­je i naj­br­že ri­je­ši­ti – na­gla­sio je no­vi žu­pan.

Vla­di­mir Šiš­lja­gić i Ivan Anu­šić, biv­ši i no­vi žu­pan, na pre­uzi­ma­nju ure­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.