Ge­ril­ci Os­lo­bo­di­lač­ke voj­ske Ko­so­va pre­uzi­ma­ju svu vlast

Na­kon pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve Ha­shi­ma Thaçi­ja, pre­mi­jer pos­ta­je Ra­mush Ha­ra­di­naj, a pred­sjed­nik par­la­men­ta Fat­mir Lji­maj – svi za­po­vjed­ni­ci OVK

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

De­mo­krat­ska stran­ka Ko­so­va re­la­tiv­ni je po­bjed­nik iz­bo­ra i vje­ro­jat­no će ići u ko­ali­ci­ju s ul­tra­des­ni­čar­skom stran­kom Sa­mo­opre­dje­lje­nje Ha­ssan Ha­idar Di­ab Ko­sov­ski na­ci­ona­lis­ti re­la­tiv­ni su po­bjed­ni­ci ko­sov­skih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra i oče­ku­ju ih te­ški pre­go­vo­ri o sas­tav­lja­nju vla­da­ju­će ko­ali­ci­je s os­ta­lim stran­ka­ma. Ko­ali­ci­ja pre­dvo­đe­na De­mo­krat­skom stran­kom Ko­so­va (PDK) pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve Ha­shi­ma Thaçi­ja, ko­ja je oku­pi­la go­to­vo sve rat­ne ve­te­ra­ne OVK-a, osvo­ji­la je 34,7 pos­to gla­so­va. Oče­ku­je se da će ta sku­pi­na no­mi­ni­ra­ti biv­šeg za­po­vjed­ni­ka Os­lo­bo­di­lač­ke voj­ske Ko­so­va (OVK) Ra­mu­sha Ha­ra­di­na­ja za pre­mi­je­ra, či­me bi sva vlast na Ko­so­vu doš­la u ru­ke ge­ri­la­ca OVK.

De­bakl biv­šeg pre­mi­je­ra

S ob­zi­rom na to da su re­la­tiv­ni po­bjed­ni­ci, vi­še je ne­go si­gur­no da će i mjes­to pred­sjed­ni­ka par­la­men­ta pri­pas­ti čla­nu te ko­ali­ci­je, ta­ko­đer jed­nom od rat­nih ve­te­ra­na OVK-a Fat­mi­ru Lji­ma­ju. Za ne­ke je ve­li­ko iz­ne­na­đe­nje što je ul­tra­des­ni­čar­ska stran­ka Ve­te­ven­do­sje (Sa­mo­opre­dje­lje­nje) osvo­ji­la čak 26,7 pos­to gla­so­va, a iza se­be os­ta­vi­la De­mo­krat­sku li­gu Ko­so­va (LDK) do­sa­daš­njeg pre­mi­je­ra Ise Mus­ta­fe, ko­ji je osvo­jio 25,8 pos­to. Sa­mo­opre­dje­lje­nje kao naj­ra­di­kal­ni­ja ko­sov­ska stran­ka u stal­nom je su­ko­bu s PDK i LDK i us­pro­ti­vi­la se sva­kom nji­ho­vu po­te­zu u par­la­men­tu u po­s­ljed­nje tri go­di­ne. Or­ga­ni­zi­ra­la je i ba­ca­nje su­zav­ca u par­la­men­tu. Sa­mo­opre­dje­lje­nje svo­je po­li­tič­ke su­par­ni­ke op­tu­žu­je za te­šku ko­rup­ci­ju. Ko­so­vom je do­sad vla­da­la ve­li­ka ko­ali­ci­ja PDK-a i LDK-a, a tak­va se va­ri­jan­ta ovaj put či­ni ma­lo vje­ro­jat­nom jer se Thaçi­jev PDK u trav­nju po­vu­kao iz ko­ali­ci­je, sru­šio Mus­ta­fu i iz­a­zvao pri­je­vre­me­ne iz­bo­re.

Sku­pi­na anar­ho-ak­ti­vis­ta

Iako je stran­ka Sa­mo­opre­dje­lje­nje na če­lu s Al­bi­nom Kur­ti­jem da­nas dru­ga stran­ka po sna­zi, ni­ka­da se ni­su po­na­ša­li kao pra­va opo­zi­ci­ja, već uvi­jek kao sku­pi­na anar­his­ta i ak­ti­vis­ta, zbog če­ga je nji­hov šef Kur­ti čes­to bio u za­tvo­ru. Ha­ra­di­naj u Kur­ti­ju i nje­go­voj stran­ci Sa­mo­opre­dje­lje­nje vi­di ko­ali­cij­skog part­ne­ra jer su za­jed­no ja­ko do­bro su­ra­đi­va­li ka­da su bi­li u opor­bi te su za­jed­no sru­ši­li vla­du Ise Mus­ta­fe. Na­kon što je služ­be­ni Be­ograd me­đu pet po­li­tič­kih op­ci­ja ko­je su kan­di­di­ra­li ko­sov­ski Sr­bi iz­rav­no po­dr­žao Sr­p­sku lis­tu, pred­sjed­nik par­la­men­tar­nog od­bo­ra Skup­šti­ne Sr­bi­je za Ko­so­vo Mi­lo­van Dre­cun oci­je­nio je ka­ko iz­bor­ni re­zul­tat po­ka­zu­je da je “Sr­bi­ja ne­za­obi­la­zan i je­di­ni čim­be­nik” ko­ji mo­že pre­go­va­ra­ti uime sr­p­skog na­ro­da na Ko­so­vu. Sr­p­ska lis­ta osvo­ji­la je 4,8 pos­to gla­so­va. Od 1,87 mi­li­ju­na bi­ra­ča na Ko­so­vu, pre­ma bi­rač­kom po­pi­su,

Sr­ba.• na­la­zi se i 100 ti­su­ća

Vje­ro­jat­ni ko­ali­cij­ski part­ner Al­bin Kur­ti poz­nat je po ba­ca­nju su­zav­ca u par­la­men­tu Ve­te­ran­ska je ko­ali­ci­ja naj­iz­rav­ni­je pri­je­ti­la Sr­bi­ma, ko­men­ti­ra Alek­san­dar Vu­čić

Bu­du­ći pre­mi­jer Ra­mush Ha­ra­di­naj (dru­gi zdes­na) i Ka­dri Ve­se­li (pred­sjed­nik De­mo­krat­ske stran­ke Ko­so­va PDK) u druš­tvu su­pru­ga

Ha­shim Thaçi (li­je­vo) bio je je­dan od os­ni­va­ča i za­po­vjed­ni­ka Os­lo­bo­di­lač­ke voj­ske Ko­so­va, a sa­da je pred­sjed­nik dr­ža­ve

ALEK­SAN­DAR VU­ČIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.