Opor­be­ni vo­đa Na­valj­ni uhi­ćen uoči pro­s­vje­da

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Ru­ska po­li­ci­ja uhi­ti­la je ru­skog opor­be­nog vo­đu Alek­se­ja Na­valj­nog na ula­zu u nje­gov stan u Mo­sk­vi pred po­če­tak pro­s­vje­da u sre­di­štu gra­da ko­ji je sa­zvao bez do­zvo­le, no nje­go­va su­pru­ga tvr­di na Twit­te­ru da će se pro­s­vjed ipak odr­ža­ti. Po­li­ci­ja je ta­ko­đer na iz­la­zu iz me­troa go­to­vo u is­to vri­je­me uhi­ti­la ma­nji broj pro­s­vjed­ni­ka ko­ji su se upu­ti­li na pro­s­vjed. Sto­ti­ne ru­skih po­li­ca­ja­ca bi­lo je u pri­prav­nos­ti u sre­di­štu Mo­sk­ve uoči pla­ni­ra­nih pro­s­vje­da pro­tiv sus­ta­va ko­jim uprav­lja ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.