Do­dat­ne us­lu­ge ka­len­dar re­zer­va­ci­ja, SMS pod­sjet­nik...

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Pri­mje­ri­ce, za Ne­osa­lon MINI ko­ji mo­gu ko­ris­ti­ti ap­so­lut­no sve dje­lat­nos­ti ma­li po­du­zet­ni­ci tre­ba­ju iz­dvo­ji­ti 1192 kn + PDV za ure­đaj ko­ji pos­ta­je vlas­niš­tvo ko­ris­ni­ka, no na­kon gra­tis pe­ri­oda od šest mje­se­ci, sva­kog mje­se­ca pla­ća se i teh­nič­ka po­dr­ška 48 kn+PDV. Ta se po­dr­ška pla­ća, ka­žu iz tvrt­ke, sa­mo u mje­se­ci­ma kad se ko­ris­ti, što je do­bra pri­li­ka za se­zon­ce. Po­vrh fi­skal­ne ve­ze, in­for­ma­ti­ča­ri su ra­zvi­li i do­dat­ne us­lu­ge pa ta­ko fri­zer­skim i koz­me­tič­kim sa­lo­ni­ma nu­de rje­še­nje za ka­len­dar re­zer­va­ci­ja, SMS pod­sjet­ni­ke kli­jen­ti­ma za za­ka­za­ne ter­mi­ne i slič­no, no ci­je­na tog pa­ke­ta je 1352 kn + PDV, a mje­seč­na po­dr­ška 64 kn+PDV. (pr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.