Šest ključ­nih pi­ta­nja za oda­bir sus­ta­va

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Pos­ta­vi­te si šest pi­ta­nja: 1. Iz­da­jem li vi­še od tri­de­set ra­ču­na dnev­no? 2. Ne tre­ba mi sa­mo bla­gaj­na, već že­lim pra­ti­ti i uprav­lja­ti svo­jim pos­lo­va­njem kroz Clo­ud pro­gram od bi­lo ka­mo? 3. Imam li vi­še na­plat­nih mjes­ta, obje­ka­ta ili pla­ni­ram ši­re­nje pos­lo­va­nja? 4. Že­lim li ko­ris­ti­ti do­dat­na rje­še­nja ko­ja mo­ra­ju bi­ti po­ve­za­na s mo­jim sus­ta­vom? 5. Že­lim li na­ru­či­va­ti i za­pri­ma­ti ro­bu auto­mat­ski iz pro­gra­ma kroz B2B? 6. Zah­ti­je­va li mo­je pos­lo­va­nje po­dr­šku iz­van stan­dard­nog rad­nog vre­me­na? Ako ste na sve od­go­vo­ri­li s NE, on­da rje­še­nje tre­ba­te po­tra­ži­ti me­đu ma­njim, kom­pak­t­nim rje­še­nji­ma. Ako ste na ve­ći­nu od­go­vo­ri­li s DA, on­da vam tre­ba ja­či, pro­fe­si­onal­ni sus­tav, sa­vje­tu­ju struč­nja­ci Re­ma­ri­sa. (pr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.