Jed­nos­tav­no i po­uz­da­no fi­skal­no rje­še­nje za obrt­ni­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (Pro­mo)

Bez stre­sa i ugo­vor­ne obve­ze na Vip bla­gaj­nu uvi­jek se mo­že ra­ču­na­ti jer se auto­mat­ski na­do­gra­đu­je i funk­ci­oni­ra u svim uvje­ti­ma Čak 15.000 obrt­ni­ka pa­uša­la­ca u po­tra­zi je za fi­skal­nim bla­gaj­na­ma, bu­du­ći da je no­vi Za­kon o fi­ska­li­za­ci­ji u pro­me­tu go­to­vi­nom, ko­ji je stu­pio na sna­gu po­čet­kom ove go­di­ne, uki­nuo sta­tus “ma­log obvez­ni­ka fi­ska­li­za­ci­je”. S ob­zi­rom na to ka­ko no­vi Za­kon zah­tje­va pri­la­god­bu zbog na­bav­ke pro­gra­ma za fi­ska­li­za­ci­ju, pri­mje­na Za­ko­na od­go­đe­na je do 1. sr­p­nja ove go­di­ne. No­vim se za­kon­skim rje­še­njem sve ma­le po­du­zet­ni­ke obve­zu­je da u Fi­nan­cij­skoj agen­ci­ji za­tra­že pro­duk­cij­ski apli­ka­cij­ski di­gi­tal­ni cer­ti­fi­kat te osi­gu­ra­ju in­ter­net­sku ve­zu, bla­gaj­nu i pro­gram za dos­tav­lja­nje po­da­ta­ka Po­rez­noj upra­vi. Ka­ko do fi­skal­ne bla­gaj­ne? Jed­nos­tav­no i po­volj­no. Ka­ko bi se na vri­je­me pri­pre­mi­li za tre­nut­ni val fi­ska­li­za­ci­je, oda­be­ri­te jed­nos­tav­no i po­uz­da­no rje­še­nje za iz­da­va­nje va­ših ra­ču­na i is­to­vre­me­no os­tva­ri­te ušte­de. Vip­net nu­di za 60kn/mj. (bez PDV-a), bez ugo­vor­ne obve­ze, Vip bla­gaj­nu ko­ju mo­že­te ko­ris­ti­ti na svom mo­bi­te­lu, ta­ble­tu, lap­to­pu ili stol­nom ra­ču­na­lu, ili ku­pi­te ne­ki od ure­đa­ja iz Vip po­nu­de za ma­le po­du­zet­ni­ke na 24 ra­te. Vip bla­gaj­nu, zbog nje­ne jed­nos­tav­nos­ti, sa­mi mo­že­te u sve­ga par ko­ra­ka pos­ta­vi­ti bez pro­ble­ma. Uz Vip bla­gaj­nu do­bi­va­te jed­nos­tav­nu fi­ska­li­za­ci­ju, uda­lje­ni nad­zor pos­lo­va­nja po sva­koj bla­gaj­ni u re­al­nom vre­me­nu, ko­ris­nič­ku po­dr­šku 24 sa­ta dnev­no i osi­gu­ran za­mjen­ski ure­đaj u slu­ča­ju kva­ra, stal­ne na­do­grad­nje us­lu­ge pre­ma pro­mje­na­ma za­ko­na, mo­guć­nost stav­lja­nja sva­ke li­cen­ce u se­zon­sko mi­ro­va­nje te mo­guć­nost iz­da­va­nja ra­ču­na i u slu­ča­ju pre­ki­da ve­ze s Po­rez­nom upra­vom. Oda­be­ri­te jed­nu od kom­bi­na­ci­ja ko­ja naj­bo­lje od­go­va­ra po­tre­ba­ma va­šeg pos­lo­va­nja na ht­tp:// www.vip­net.hr/clo­ud/fi­skal­na-bla­gaj­na i osi­gu­raj­te si po­uz­da­no rje­še­nje na 0800 091 091 ili u naj­bli­žem Vip pro­daj­nom cen­tru.

Vip bla­gaj­na sve u jed­nom bla­gaj­na, pi­sač, in­ter­net­ska ve­za i apli­ka­ci­ja za fi­ska­li­za­ci­ju ra­ču­na. Za 139 kn mje­seč­no. Na­kon 24 mje­se­ca 80 kn mje­seč­no Vip bla­gaj­na apli­ka­ci­ja + Ta­blet + Mo­bil­ni Blu­eto­oth Prin­ter za 105 kn mje­seč­no. Na­kon 24 mje­se­ca 60 ku­na mje­seč­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.